Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA.pdf
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdfRaport__dot.pdf
 7. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020 rok.pdfRaport_z_Gminnej_Strategii_i_Rozwiązywania_Problemów_Społecznych.pdf
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSprawozdanie_z_zakresu_wspierania_rodziny.pdf
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfSprawozdanie_z_Programu_Przemocy_w_Rodzinie.pdf
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2020_rok.pdf
 11. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.pdfProgram_ochrony_bezdomnych_zwierząt.pdf
 12. Pozbawienie kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._pozbawienia_kategorii_drogi__Szczepany.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.pdfProjekt_uchwały_dot._stypendiów.pdf pdfProjekt_Obwieszczenia_dot.__stypendiów_za_osiągnięcia.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzeniea_petycji_-_listu_otwartego_-_Stowarzyszenie__Polska__Wolna__od__GMO.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzenia_petycji_-_Referendum_Ludowe.pdf
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.pdfProjekt_uchwały_dot.__dopłaty_do_ścieków.pdf
 17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Niewino Borowe.pdfProjekt_uchwały_dot._zgoda_na_przejęcie_nieruchomości_-_Niewino_Borowe.pdf
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot.__najmu.pdf
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.pdfProjekt_uchwały_dot._Funduszu_sołeckiego_na_2022_rok.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.pdfProjekt_uchwały_dot._pomocy_powiatowi.pdf
 21. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 22. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 23. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2020 r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

Drukuj