Szanowni Państwo, informujemy  o trwającym aktualnie naborze  wniosków w projekcie pod nazwą: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Szczegółowe dane znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgrhttps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/to-dzis--ruszyl-program-wsparcia-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr

Projekt  ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie i złożenia oświadczenia do 2.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki. Na każde dziecko należy wypełnić oddzielne oświadczenie oraz dołączyć dokument potwierdzający pracę w PGR.

Grant będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko zamieszkuje Gminę Wyszki, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.             

docZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego_2.doc

docZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_dotyczy_beneficjentów_końcowych_pobie_1.doc