Informujemy o  XXI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 października 2021r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,
  w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w Białymstoku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.pptINFORMACJA_O_STANIE_OŚW._w_roku_szk._2020-21.ppt
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.pdfanaliza_oświadczeń_majątkowych_pracownicy.pdf pdfanaliza_oświadczeń_radnych_za_2020.pdf
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 7. Nadanie nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 107536B.
 9. Wprowadzenie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki.
 10. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.
Drukuj