Drukuj

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu  XXIV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek)
o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSPRAWOZDANIE_za_2021_wspieranie_rodziny.pdf
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfINFORMACJA_za_2021_z_realizacji_gminnego_programu_przeciwdziałania_przemocy.pdf
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2021_rok.pdf
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wyszki.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Wypychy oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 13. Określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.
 15. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.