Drukuj

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z § 32 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) na wniosek Wójta Gminy Wyszki zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowań dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  5. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                        Zofia Lucyna Oksiuta