Podstawowe informacje

Podstawowym zakresem działania gminy są wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym mające, na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowych gminnej wspólnoty samorządowej. Wśród tych zadań, znajdują się sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia wodnego (w tym do celów gaśniczych) utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnieniu odpowiednich sił i środków do ich zwalczania i w konsekwencji do prowadzenia działań ratowniczych. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy, a dodatkowo gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Zagrożenie pożarowe w gminie Wyszki jest zróżnicowane i zależy od bardzo wielu czynników min. zwartość zabudowy, sprawność instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, ogólnego porządku, palność pokryć dachowych, występującej suszy i przede wszystkim działalności człowieka. Wraz z kończącym się okresem zimowym zanika zagrożenie związane z używaniem piecyków grzewczych oraz powstaniem pożarów od iskier kominowych. Rozpoczynająca się wiosna niesie duże zagrożenie dla obiektów, terenów rolnych oraz lasów spowodowane corocznym wypalaniem pozostałości roślinnych na polach łąkach i nieużytkach. Najczęściej robią to sami rolnicy lub osoby poprzez nieświadomość stwarzanego zagrożenia.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Poza Państwową Strażą Pożarną (najbliższa: KP PSP w Bielsku Podlaskim) na terenie gminy Wyszki działa 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach: Bujnowo, Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. Ilość członków OSP na koniec 2015 r. wynosiła 231, w tym 188 członków czynnych. W celu pełnego przygotowania OSP do działań, wyposaża się straże w coraz lepszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, natomiast sami strażacy poddawani są szkoleniom, które przeprowadzi państwowa straż pożarna i specjalistyczne ośrodki z terenu kraju. Zakupy sprzętu pożarniczego realizowane są ze środków budżetu gminy oraz dotacji otrzymywanych z różnych źródeł.

wspolne-osp

OSP są jednostkami ochrony ppoż. i jako stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządowymi trwałymi zrzeszeniami samodzielnie określającymi swoje prawa, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwały i akty wewnętrzne dotyczące ich działalności. Swoją działalność na terenie gminy prowadzi również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zrzesza wszystkie jednostki, w celu reprezentowania ich interesów. Związek działania prowadzi poprzez powołany do tego Zarząd Oddziału Gminnego, w skład którego wchodzą następujący przedstawiciele OSP:

 1. Krasowski Arkadiusz – Prezes
 2. Wyszkowski Janusz – Wiceprezes
 3. Niewiński Andrzej – Sekretarz
 4. Niewiński Edward – Skarbnik
 5. Lasota Marcin – Komendant Gminny
 6. Rafał Wasilewski – członek
 7. Falkowski Edward – członek
 8. Stanisław Wiktoruk– członek
 9. Radkiewicz Wojciech – członek
 10. Zabrocki Wiesław – członek
 11. Karpiesiuk Jarosław – członek