Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wyszki (bez względu na miejsce pobierania nauki) :

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
  • do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzeżonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe

Podstawową  przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniajaca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota -514 zł netto) i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

  • rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
  • pełnoletni uczniowie,
  • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków

Termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów- do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach w terminie do 15 września 2016 r.

Drugą formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.