Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz przeznaczony jest dla:

  1. osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
  2. osób prawnych,
  3. jednostek organizacyjnych,
  4. spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich częsci albo obiaktów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 

Termin składania:

Należy składać w termnie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporzadzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstal po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje nalezy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego w razie zaistnienia zdarzenia mającego wplyw na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Podstawa prawna: art. 3, ust. 1, art. 6, ust. 9, pkt. 1 i 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późń. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 - Podisnpektor Barbara Borowska