Deklaracja na podatek leśny

Formularz przeznaczony jest dla:

  • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna: art. 2, ust. 1, art. 6, ust. 5, pkt. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska