Deklaracja na podatek rolny

Formularz przeznaczony jest dla:

  • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:art. 3, ust. 1, art. 6a, ust. 8, pkt. 1 i 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431)

Opłaty:brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska