Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz

 • w miesiącu lutym należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego,
 • w miesiącu sierpniu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

 1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższym do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego

pdfZalacznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - pomoc publiczna

pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Deklaracja na podatek rolny

Formularz przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych,
 • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:art. 3, ust. 1, art. 6a, ust. 8, pkt. 1 i 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431)

Opłaty:brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska

 

Deklaracja na podatek leśny

Formularz przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych,
 • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna: art. 2, ust. 1, art. 6, ust. 5, pkt. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz przeznaczony jest dla:

 1. osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych,
 4. spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich częsci albo obiaktów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 

Termin składania:

Należy składać w termnie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporzadzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstal po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje nalezy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego w razie zaistnienia zdarzenia mającego wplyw na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Podstawa prawna: art. 3, ust. 1, art. 6, ust. 9, pkt. 1 i 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późń. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 - Podisnpektor Barbara Borowska