Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Wyszki

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911) Wójt Gminy Wyszki informuję, że sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Wyszki za 2018 rok składające się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysku i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej oraz łączne sprawozdanie finansowe Gminy Wyszki zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Wyszki. http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=126025.