Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie:

  1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  2. 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) za właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

Deklaracja do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA