Samorząd województwa wspiera finansowo jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) przekazując gminom dotacje na wyposażenie i szkolenia strażaków. W czwartek, 4 kwietnia, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przedstawiciele samorządu województwa, w tym wicemarszałek Marek Olbryś, członek zarządu Wiesława Burnos i przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski wręczyli 111 symbolicznych czeków na łączną kwotę 3 mln złotych.

 

 

Gmina Wyszki pozyskała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie pn:" Przebudowa infrastruktury edykjacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania". We wtorek, 2 kwietnia, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członek zarządu województwa Wiesława Burnos wręczyli symboliczne czeki z dotacjami beneficjentom Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Od Samorządu Województwa Podlaskiego wsparcie otrzymało 119 gmin na łączną kwotę 61 mln zł. 

 

 Logotypy EFRR w wersji kolorowej1

Gmina Wyszki pozyskała dofinansowanie operacji pn. „Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki ".

Projekt „Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki " współfinansowany jest ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku. Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu. Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

Całkowity koszt operacji: 1 443 450,01zł, wydatki kwalifikowalne 1 443 450,01zł w tym dofinansowanie: 1 125 891,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie możliwości operacyjnych OSP w Wyszkach poprzez realizację zadań:

 1. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego na potrzeby OSP Wyszki,
 2. Zakup dodatkowego specjalistycznego wyposażenia ratowniczego
 3. Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników z dziedzin ratownictwa specjalistycznego na potrzeby OSP Wyszki

Grupy docelowe w ramach projektu to:

1.            Gmina Wyszki,

2.            Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkach,

3.            Mieszkańcy Gminy Wyszki oraz Powiatu Bielskiego.

Głównym celem projektu jest rozwijanie systemu ratownictwa służb innych niż PSP poprzez zwiększenie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, oraz przeprowadzenie szkoleń z ratownictwa specjalistycznego.

Cel główny przełoży się na osiągniecie celów szczegółowych:

-              zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami,

-              poprawa bezpieczeństwa i jakości stanu środowiska naturalnego,

-              zwiększenie możliwości reagowania jednostki OSP w terenie trudnym,

-              poprawa wyposażenia jednostki OSP,

-              poprawa efektywności i sprawności jednostki OSP,

-              poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków,

-              podniesienie roli i znaczenia OSP w środowisku społecznym,

-              tworzenie warunków i zachęty przystępowania ochotników do służby w OSP.

Rezultaty projektu:

-              Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami— 3 931 osób

 
 

Logotypy EFRR w wersji kolorowej1

Gmina Wyszki pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki". Jednostka samorządu terytorialnego wcieliła się w rolę wnioskodawcy, jednak bezpośrednie działania i efekty będą dotyczyły OSP Wyszki. W projekcie określono zadania : Zakup specjalistycznego wozu strażackiego na potrzeby OSP Wyszki, zakup dodatkowego specjalistycznego wyposażenia ratowniczego oraz przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników z dziedzin ratownictwa specjalistycznego na potrzeby OSP Wyszki.  Na wykonanie  w/w zadań gmina pozyskała środki Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, oś priorytetowa FEPD.02 Region przyjazny środowisku, Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, typu projektów: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa. Zakres wniosku został określony na podstawie inwentaryzacji aktualnie posiadanego sprzętu przez jednostkę oraz na podstawie konsultacji z PSP odnośnie zapotrzebowania na specjalistyczne jednostki OSP w regionach województwa. Aktualnie przedmiotowe OSP nie posiada odpowiedniego wozu do prowadzenia akcji ratowniczych ani specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Wartość całego zadania to 1 443 450,01zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 125 891,00 zł.

strzelnica

Projekt dofinanasowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Nazwa projektu: „Budowa wirtualnej strzelnicy
w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach”

Wartośc dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 250 000,00 zł

Projekt budowy wirtualnej strzelnicy w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach został objęty dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, w imieniu którego wystepuje gen. bryg. Mirosław Bryś a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Wójta Gminy Wyszki – Mariusza Korzeniewskiego, została podpisana w dniu 16.08.2023 r.

Strzelnica wirtualna będzie służyła głównie uczniom szkół podstawowych, podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz mieszkańcom gminy i powiatu, pozwalając na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
 • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
 • ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
 • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
 • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Realizacja projektu budowy strzelnicy przyczyni się także do wzrostu zainteresowania wśród młodzieży chęcią dokształcania się w kierunku służb mundurowych. Ze względu na brak dostępu do wirtualnych strzelnic na pobliskim obszarze realizacja projektu spowoduje zainteresowanie i rozwój sportem strzeleckim a zarazem podniesie jego atrakcyjność, oraz zwiększy dostęp do szkoleń strzeleckich. Powstała strzelnica będzie udostępniana nieodpłatnie.

Logotypy kolor

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Wyszki uzyskała dofinansowanie w wysokości 129 060,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

 • Cyfryzacje jednostki - modernizację infrastruktury IT.
 • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 26.01.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa posiadanych zasobów informatycznych oraz unowocześni i uzupełni infrastrukturę IT wykorzystywana w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wyszki.

Wartość dofinansowania: 129 060,00 zł

banner na strone CG

baner erozwoj

 

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023

Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 505 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

 Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

 Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Wyszki realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Wyszki,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Wyszki,
 • Szkolenia w Gminie Wyszki.

Wartość Projektu: 213 105,13 PLN

EFRR: 181 139,35 PLN

W maju bieżącego roku wyłoniono wykonawcę na realizację przedmiotowego zadania. W ramach zawartej umowy ustalono następujący zakres prac Wykonawcy:

1. Wariant  I obejmuje demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp. z terenu Gminy Wyszki, załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

2. Wariant II obejmuje odebranie z terenu Gminy Wyszki płyt azbestowo – cementowych tzw. eternitu, złożonych na pryzmach (stosach), załadunek oraz przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2016r.

W grudniu 2015 roku opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach”. Inwestycja polegać będzie m.in. na: rozbudowie instalacji technologicznej poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych podziemnych o poj. 50m3 każdy, przebudowie części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody, wymianie urządzeń technologicznych, wymianie instalacji wewnętrznych, wymianie stolarki w budynku SUW, wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne wewnątrz budynku SUW, przebudowie w zakresie zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych i ogrodzenia.

Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz wykonanie zadaszenia nad schodami od strony północnej. Dodatkowo planuje się montaż ogniw fotowoltaicznych.

Zamówienie związane było z realizacją operacji pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, W ramach działania Nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt brutto zadania 324 900,00 zł.