Długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 2 127,50m. Koszt zadania ogółem to kwota 1 531530,86zł brutto.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa ścieralna 
  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa wiążąca
  • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30cm (10+20cm)
  • wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% łamanego – gr. zmienna ok. - 4cm.