Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX . Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej realizowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zamówienie obejmowało:

  • Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Opracowanie bazy na podstawie inwentaryzacji w terenie, stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO2),
  • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie problematyki dotyczącej  problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • Opracowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury, ulotki) udziału dofinansowania środków z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wykonanie w ramach zlecenia wydruku 60 szt. plakatów oraz 1.400 sztuk ulotki z informacjami dotyczącymi działań związanych z projektem.

Wartość zadania 33 789,99 zł brutto.