Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Długość odcinka 2 213m .Całkowity koszt zadania to kwota 1 279 804,58  złotych brutto, w tym dotacja z budżetu państwa 528 867,72zł.

Zadanie polegało m.in. na:

 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa ścieralna
 • wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca
 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
 • wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna),
 • wykonaniu poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
 • wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz podsypce piaskowej 2x5cm
 • ustawieniu krawężników betonowych  15x30 cm
 • ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm
 • wykonaniu wjazdów z kostki brukowej  betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
 • wykonaniu ścieku z elementów betonowych  gr. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej w km rob. 0+745 – 0+837
 • wykonaniu umocnienia skarpy płytami ażurowymi w km rob. 0+775 – 0+835 str. L.

Odwodnienie zaprojektowane jest poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przebudowanych przepustów i przydrożnych rowów.