konsultacje2018 stopka

 

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

w ramach IPK Gminy Wyszki

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 2 września 2018r.

Forma działania: Spotkanie konsultacyjne – technika metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym /happening/

Miejsce wydarzenia: Wyszki – plac przy Gminnym Centrum Kultury

Temat: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki – Uchwała Nr XVI/206/17 z dnia 30 marca 2017r. oraz uchwała Nr XXI/273/18 z dnia 27 marca 2018r.

Cel konsultacji:

  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki
  • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian studium
  • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego
  • Określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych                                              

Przebieg spotkania

Spotkanie konsultacyjne – happening zorganizowano podczas dożynek gminno – parafialnych. Dzięki temu w dniu 2 września 2018r. (niedziela) od godziny 12.00 mieszkańcy Gminy Wyszki uczestniczyli w dożynkach oraz uczestniczyli w spotkaniu o charakterze happeningu. Do tego celu na placu został ustawiony namiot z wyposażeniem i nagłośnieniem. Podczas spotkania odbyły się specjalnie przygotowane przez zatrudnionych animatorów na potrzeby konsultacji pokazy, gra i konkurs dla dzieci i młodzieży dotyczące tematu konsultacji, panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierano opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Na potrzeby happeningu opracowano scenariusz gry lokalnej, wykonano plansze do gry i zakupiono gadżety promocyjne w postaci cukierków krówek oraz długopisy. Zapewniona została woda, kawa i herbata. W trakcie spotkania przeprowadzono ankietę w której wzięło udział ok. 40 osób.

Tak zorganizowany punkt konsultacyjny pozwolił na wyrażenie swojego stanowiska zarówno dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. W trakcie happeningu zostały zebrane od uczestników spotkania formularze ankiet. Z zebranych ankiet zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i opinii. Język spotkania dostosowany był do wszystkich uczestników happeningu. Happening odbył się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których zapewniony był nieodpłatny transport.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji

(dane kontaktowe)

Wypracowane propozycje, opinie

Mieszkaniec wsi Wodźki

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Mieszkaniec wsi Ignatki

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Mieszkaniec wsi Mulawicze

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Mieszkaniec wsi Mulawicze

Budowa sklepu

Mieszkaniec wsi Strabla

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Mieszkaniec wsi Strabla

Rozważyć wykonanie zewnętrznych placów do ćwiczeń (siłownie zewnętrzne)

Mieszkaniec wsi Strabla

Budowa boiska do piłki nożnej

Mieszkaniec wsi Mieszuki

Przebudowa lokalnych dróg

 

 

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek objętych zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki z terenów o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (żwir i piasek).

Data 10.09.2018r.

podpis koordynatora procesu konsultacji:   Anna Miłkowska

pdfRaport z happeningu.pdf