konsultacje2018 stopka

 

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Wyszki

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki – Uchwała Nr XXI/273/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.wyszki.pl

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: lipiec 2018r. – październik 2018r.
  2. Cele konsultacji:
  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki
  • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian studium
  • Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego
  • Określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych                    

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1.

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Wodźki

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

2

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Ignatki

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru) Uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

 

3

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Mulawicze

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

4

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Mulawicze

Budowa sklepu

Brak terenu – wniosek rozpatrzony negatywnie

5

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Strabla

Przeznaczenie terenu o funkcji rolniczej pod tereny eksploatacji surowców (piasku i żwiru)

Uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

6

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Strabla

Rozważyć wykonanie zewnętrznych placów do ćwiczeń (siłownie zewnętrzne)

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

7

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Strabla

Budowa boiska do piłki nożnej

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

8

Uczestnik happeningu – mieszkaniec wsi Mieszuki

Przebudowa lokalnych dróg

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

10

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

przebudowa   dróg lokalnych: Kalinówka, Kożuszki, Warpechy Nowe

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

11

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

remont mostu na rzece Narew (Strabla – Doktorce)

Inwestycja uzależniona od powiatu bielskiego i białostockiego

 12

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

budowa chodnika / bezpiecznego ciągu dla pieszych we wsi Topczewo

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 13

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

remont nawierzchni ciagu dla pieszych we wsi Pulsze

Inwestycja powiatu bielskiego

 14

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

oczyszczenie i naprawa rowu w Pulszach

Uwaga uwzględniona

 15

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

przebudowa drogi z Topczewa w stronę Bielska Podlaskiego przez Wyszki

Inwestycja uzależniona jest od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 16

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

przebudowa drogi Pulsze – Mieszuki do zabytkowej kaplicy

W miarę możliwości finansowych inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 17

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

lokalizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów

Inwestycja uciążliwa dla mieszkańców - uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

 18

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

stworzenie przestrzeni dla spotkań, rekreacji dzieci i młodzieży

Uwaga uwzględniona

 19

Uczestnicy warsztatu konsultacyjnego z użyciem map

-stworzenia nowych miejsc pracy

Uwaga uwzględniona

- bezpośrednio nie związana ze zmiana studium

 

 

 

data: 8.10.2018r.