GCBK w Wyszkach
ul. Piórkowska 30
17-132 Wyszki

e-mail: gcbk@wyszki.pl

---------------------------------------------------------

Filia GCBK w Strabli
ul. Wesoła 2a

17-132 Wyszki

 

gcbk wyszki

 

NIP: 543-218-18-09
REGON: 200826596

Numer rachunku bankowego: 63 80630001 0040 0400 0169 0006
Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Wyszki

Kontakt z GCBK:

Dyrektor - Marek Jarosz, tel. 601 483 999

Bibliotekarz w Wyszkach - Anna Zimnoch, tel. 695 383 111,
Bibliotekarz Filii w Strabli - Zofia Oksiuta, tel. 603 593 222,

Główny Księgowy - księgowość w Urzędzie Gminy Wyszki

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w GCBK  jest:

Rafał Andrzejewski
tel: 504 976 690,
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

 II.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W  GMINNYM CENTRUM BIBLIOTECZNO - KULTURALNYM,
UL. PIÓRKOWSKA 30, 17-132 WYSZKI

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:  Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, dalej zwane „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504 976 690.

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji zadań statutowych Administratora, tj.  zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy Wyszki oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury; świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki; (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm.); ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 t.j. z dnia 2018.03.19 z późn. zm.), ustawą z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz.U.2018.1263 t.j. z dnia 2018.06.29 z późn. zm.);
  • ewentualnie: zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora  (marketingu), informowania o wydarzeniach, działalności itp.  – o ile wyrażą Państwo na powyższe odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą);
  • archiwalnym  (po zrealizowaniu celu pierwotnego) – [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25 z późn. zm.)].

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym powierzamy do przetwarzania Państwa dane osobowe (tzw. podmioty przetwarzające) w oparciu o stosowane umowy lub inne dozwolone instrumenty prawne (dotyczy to głównie obsługi informatycznej, hostingowej). Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o odbiorcach danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

6. Obowiązek podania danych

Co do zasady konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, zatem jest obowiązkowe. Jeżeli przetwarzany Państwa dane na podstawie Państwa zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę – podanie danych również jest dobrowolne, jednak często konieczne do zawarcia umowy.

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;

o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f) prawo wycofania zgody.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji /  profilowanie

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.