13 lutego 2024 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.
 4. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 5. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki.
 6. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy.
 7. tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 10. zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId30b11e5d6e

 Podczas Spotkania Noworocznego Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił podsumowanie mijającej kadencji, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, działalność kulturalną, finanse gminy, pozyskane środki oraz zamierzenia na przyszłe lata. Do najważniejszych inwestycji należały:

- rozbudowa budynku OSP w Zalesiu,

- modernizacja budynku OSP w Godziebach,

- budowa dróg gminnych w Moskwinie, Koćmierach, Nowych Bagińskich, Kalinówce, Zakrzewie, Ignatkach, Łapciach, Niewinie Borowym, Niewinie Leśnym i Mulawiczach

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie

- montaż OZE na obiektach gminnych

- granty OZE dla mieszkańców

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszkach

- zakup maszyn do utrzymania dróg

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie o salę gimnastyczną oraz budowa nowej kotłowni

- modernizacja oświetlenia ulicznego

- oświetlenie obiektów sakralnych

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Topczewie

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strabli oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach Dużych

- budowa budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym

- zakup samochodów strażackich dla OSP Wyszki, Topczewo i Niewino Borowe

- rewitalizacja przestrzeni w Strabli

- remont kościoła w Topczewie i kaplicy w Pulszach

- zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w GCBK w Wyszkach

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId7e61922105

 

30 stycznia 2024 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym Wyszkach odbyło się spotkanie noworoczne oraz otwarcie wirtualnej strzelnicy. Swoją obecnością zaszczycili:

Paweł Bejda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stefan Krajewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski, Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski, kapitan Paweł Józefiak z 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce, podpułkownik Tomasz Pryzmont Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, młodszy brygadier Wojciech Kusznerko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Cezary Świstak Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, Tadeusz Zawistowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, przedstawiciele władz samorządowych, OSP z terenu gminy, kół gospodyń wiejskich, dyrektorzy, przedsiębiorcy, radni i sołtysi.

Podczas spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski zaprezentował podsumowanie mijającej kadencji, stan finansowy Gminy, zrealizowane inwestycje i najważniejsze wydarzenia oraz zamierzenia na najbliższy czas. Wójt podziękował przedstawicielom instytucji i przedsiębiorcom za owocną współpracę. Statuetki wyrażające wyraz wdzięczności za czynny udział w życiu Gminy otrzymali:

Stefan Krajewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dariusz Piontkowski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski

Wojciech Kusznerko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim

Stanisław Bachurek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

Barbara Wyszkowska – Perkowska-Dyrektor Oddział Wyszki Banku Spółdzielczego w Brańsku

Krzysztof Stanisław Linka - BHP Usługi i Doradztwo

Bożena i Wiesław Kliniccy Zakład Mięsny KLINICCY

Tadeusz Wyszkowski Inspektor Nadzoru Budowlanego

Daniel Płoński EkoFan

Marcin Mróz MADO Andrzej Mróz

Zbigniew Skibko Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Genowefa, Janusz, Tomasz Wyszkowscy Sklep Rolnik i Sklep Tomex

Iwona i Andrzej Dębiccy Transport, Handel i Produkcja Drewna

Kamil Oksimowicz Drewcar

Marcin Tarasiuk P.P.H.U Ogród Marcina

Magdalena Danilczuk- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży

Koło Gospodyń Wiejskich Strabella - "Moja Mała Ojczyzna" w Strabli

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Wieś w Niewinie Borowym

Koło Gospodyń Wiejskich Klub Seniora "Razem" w Wyszkach

 Zaproszeni goście gratulowali Wójtowi sukcesów, szybkiego rozwoju Gminy oraz życzyli wyboru na kolejną kadencję, aby miał czas zrealizować przedstawione cele i zamierzenia.

 Spotkanie umilił występ zespołu „Wiśniowy Sad” działającego przy Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Wyszkach oraz Marty Topczewskiej – uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Topczewie.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProIddd69c36081

        ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 stycznia 2024 r. ( Dz. U. z 2024 r. poz. 59) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został określony wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, o który można się ubiegać w 2024 r.

       Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

W Gminie Wyszki obsługą wniosków o wypłatę dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17.

 pdfwniosek_o_wypłatę_dodatku_osłonowego.pdf

W dniach 17 i 19 stycznia 2024 r. w Szkołach Podstawowych w Strabli, Topczewie i Wyszkach odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczącej segregacji odpadów. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych, miały możliwość uczestniczenia w warsztatach i pogadance na temat segregacji odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady, co to jest recykling i w jaki sposób możemy wykorzystywać ponownie wytworzone odpady.

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId9021a2afc5

Bez tytułu

Projekt dofinanasowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Nazwa projektu: „Budowa wirtualnej strzelnicy
w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach”

Projekt budowy wirtualnej strzelnicy w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach został zakończony. Obecnie strzelnica jest nieodpłatnie ogólniedostępna dla uczniów szkół podstawowych, mieszkańców gminy i powiatu a także uczniowów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, przedstawicieli służb mundurowych, funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych po uprzednim zawarciu w tym zakresie porozumienia.

Strzelnica jest multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, działającym w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującym laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe emitujące niewidzialną wiązkę światła. Przeznaczona do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

-        bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

-        celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych
i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

-        ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

-        prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach,
w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

-        wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; z możliwością stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.

Zainteresowni użytkowaniem wirtualnej strzelnicy będą mieli taką możliwośc od dnia
1 lutego 2024 r. Zachęcamy do korzystania ze strzelnicy i rozwoju sportu strzeleckiego.

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId773cca3528

     
         Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.
 
❗️O terminie przyjmowania wniosków poinformujemy niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
 

W dniu 26 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska zawarli umowę dotacyjną z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Pana Marka Olbryś. Województwo udzieliło gminie dotacji w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”. Inwestycja jest realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj”.

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId1a6ea09c9f

 29 listopada 2023 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wystąpił Mariusz Grabowski z przedsiębiorstwa GRABO BUDOWNICZY z Bielska Podlaskiego posiadający zezwolenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wyszki, który przedstawił zasady odbioru nieczystości od mieszkańców.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 2. wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników.
 8. tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 11. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId41526d6a55

15 listopada 2023 r. Wójt Mariusz Korzeniewski przekazał na własność laptopy rodzicom uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

Szczegóły projektu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId7226e2df60