ROLNIKU !!!
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Wyszki.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!

Odpady takie jak:

  • worki po nawozach,
  • big-bagi
  • folie po sianokiszonce ( folia biała) i pryzmie ( folia czarna) ,
  • plastikowe bańki

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 888 z późn. zm.) poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon.

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Na terenie Gminy Wyszki odpady powstałe z produkcji rolniczej przyjmuje firma IWO Janusz Adamczuk z Brańska mieszcząca się pod adresem
ul. Bielska 41, 17-120 Brańsk.

Każdy rolnik może dostarczyć własnym transportem odpady rolnicze
na wskazany powyżej adres.