Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, Warszawa-Lublin 2007

Baranowski B. Walka klasowa chłopów ze starostwa brańskiego na Podlasiu (XVII-XVIII) [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom XV, 1953.

Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, Warszawa 1998.

Boniecki Adam, Herbarz polski, Tom 1-16 i Uzupełnienia. Warszawa, 1899-1913.

Boćkowski D, Społeczne i gospodarcze aspekty okupacji Białostoczczyzny 1939-1941, [w:] Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziemi II RP (1939-1941) Studia i materiały, Białystok 2003.

Bończyk-Kucharczyk W, Maroszek J, Ogrody Białostocczyzny. Pietkowo [w:] Białostocczyzna

Ćwik W, Reder j, Lubelszczczyna- dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.

Dajnowicz M. Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2001.

Gloger Z, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, wstęp A. Dobroński, Łomża 2005.

Gnatowski M, Niepokorna Białostocczyzna, Białystok 2001.

Gnatowski M, W radzieckich okowach, Łomża 1997.

Gwozdek Z, Białostocki okręg ZWZ-AK, Białystok 1993.

Halicka I, Nazwy miejscowe zachodniej i środkowej Białostocczyzny, część I i II.

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870.

Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, Lipsk 1841.

Jaszczołt T, Gmina Grodzisk k. Siemiatycz, Grodzisk 2004.

Kallas M, Historia Ustroju Polski, Warszawa 2001.

Kieniewicz S, Powstanie Styczniowe, Warszaw 1983.

Kosztyła Z, Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie. Warszawa 1976.

Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok 1930, Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. Dantzig), Warszawa 1930.

Księgi referendarskie, tom I, 1582-1602, Warszawa 1910.

Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich, Warszawa 1970, tom II.

Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, część I.

Bończyk-Kucharczyk W, Maroszek J, Ogrody Białostocczyzny. Pietkowo [w:] Białostocczyzna.

Landau Z, Roszkowski W, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Laszuk A, Zaścianki i królewszczyzny, Warszawa 1998.

Laszuk A, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1999.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, Wrocław 1959.

Mapa szczególna województwa podlaskiego 1785-1806.

Maroszek J, Struktura osadnictwa rycerskiego i drobnoszlacheckiego dawnej ziemi bielskiej do końca XVIII wieku [w:] Białostocczyzna, nr 1-2 z 2002 roku.

Maroszek J. Pogranicze Polski i Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000,

Maroszek J, Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV-XX wieku, Szepietowo 2006.

Maroszek J, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Białystok 1990.

Nazwy miejscowe Polski, pod red. K. Rymuta, tom I-VI, Kraków 1996-2005.

Onacik J, Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa województwa białostockiego lata wojny 1939-1945, Warszawa 1970.

Plewczyński M, Szlachta podlaska w wojsku polskim [w:] Drobna szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku, Białystok 1991.

Pociecha W, Królowa Bona, tom III, Poznań 1958.

Polska Encyklopedia Szlachecka

Polski Słownik Biograficzny.

Przebój, Ilustrowane czasopismo poświęcone samorządom i ubezpieczeniom społecznym, kwiecień 1931.

Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, opracowany przez Seweryna hrabiego Uruskiego - Armorial of Polish Nobility by Severin count Uruski., T. 1-14, Warszawa 1906.

Rosłoniec Stanisław, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Dwory i pałace Podlasia, Białystok 2003.

Serwis internetowy diecezji drohickiej.

Siedlecki J, Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653-1669, Białystok 1991.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tomy I-XIV.

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 IX 1921 roku, województwo białostockie,. Warszawa 1925.

Tatarczyk W, Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie, Białystok 1996.

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Warszawa 1839.

Wiśniewski J., Początek i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej [w:] Studia Łomżyńskie, Warszawa 1989, tom I.

Włodek j, Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostoczczyzny, Pamiętniki Historyczne, część I, Ciechanowiec 2005,

Wojtasik J, Drobna szlachta podlaska w wojsku Rzeczpospolitej i powstaniach narodowych, [w:] Drobna szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku, Białystok 1991.

Złotkowski P, Bujnowo w XVI-XVIII wieku, [w:] Białostocczyzna, nr 4 z 1994.

Źródła Dziejowe, tom XVII/1, opisane przez A. Jabłonowskiego, Warszawa 1910.