Obecnie wieś ma nazwę Ignatki, lecz pierwotnie było inaczej. Była to wioska zamieszkała przez drobną szlachtę. Pierwsze zapisy pochodzą z 1528 roku, kiedy to notowano niewielką wioskę Seło Gnatowe zemiane w parafii Topczewo. Była to ówcześnie średniej wielkości wioska licząca 6 rycerzy.

Niewątpliwie miejscowi rycerze przybyli tutaj z terenów Polski lub Mazowsza, niektórzy nosili przydomek Gnat i to właśnie ten przydomek stał się nazwą wioski - Gnaty. Być może  pochodzili z okolic Warszawy (ziemia zakroczymska), gdzie notowano miejscowość Gnaty i Gnatowskich herbu Łada .

W następnych latach losy tej wsi były nieco skomplikowane, ponieważ na początku XVI wieku była to wioska drobnoszlachecka, jednak lustracja dóbr królewskich z 1570 roku szczegółowo opisuje tę miejscowość jako własność królewską (patrz aneks), ówcześnie mieszkali tu chłopi oraz służkowie, czyli ludzie dworscy do specjalnych poruczeń. Jako zapisano tutejsi „z listy jeżdżą, gdzie im każą”. Wynika z tego, że była to wieś zamieszkała przez chłopów, zwano ją Ihnatki.  Jednak z 1580 roku pochodzą dane ze spisu podatkowego (Hihnathki), gdzie wymienia się dziedzica Pawła Brzoskę na ponad 2 włókach ziemi. Zatem prawie z tego samego czasu pochodzą dane zarówno o Ignatkach królewskich jak i szlacheckich. Zapewne było w ten sposób, że pierwotne nadanie dla dziedziców tej wsi nie obejmowało całości „obrębu Ignatki” i istniał tu dział królewski, na którym w XVI wieku powstała wioska królewska. Na przełomie XVI i XVII wieku ten dział sprzedano szlachcie i zaniknęły królewskie Ignatki. W  1602 roku zapisano, iż była to tylko własność rycerska i w następnych latach nie pojawia się już wśród dóbr królewskich miejscowość o tej nazwie.

Od tej pory była to już wioska rycerska. Nazwę wsi pisano rozmaicie. W 1622 roku po raz pierwszy Ignatki, w 1676 roku Jchnatki, w XIX wieku pojawia się już nazwa współczesna. Brak dokładniejszych danych o dziedzicach wsi. Nazwa Ignatki pojawia się w genealogii Kobylińskich herbu Prus.

W dniu 31 lipca 1863 roku pod tą wsią miała miejsce potyczka wojsk powstańczych z Rosjanami. Kilku powstańców dostało się do niewoli.

Słownik Geograficzny z 1882 roku zapisał Ignatki - wieś w guberni grodzieńskiej, w byłej ziemi bielskiej. W 1921 roku notowano tutaj 18 domów i 72 mieszkańców. Wszyscy Polacy i katolicy. Miejscowość należała ówcześnie do gminy Topczewo. W 1930 roku przeprowadzono w tej wsi scalanie gruntów drobnoszlacheckich.