Sieśki w przeszłości stanowiły jeden z folwarków należących do dóbr Pietków-Wólka Pietkowska. Kiedy powstał trudno dokładnie stwierdzić. Nie ma go w źródłach z XVI wieku. Wiek XVII nie sprzyjał powstawaniu nowych wsi. Najpewniej Sieśki założono w XVIII wieku, gdyż zaznaczono go na ówczesnych mapach.

Na początku XIX Sieśki znalazły się po stronie rosyjskiej granicy między Królestwem i Cesarstwem. Sieśki zaznaczono na mapach z pierwszej połowy XIX wieku. Z racji położenia tę wioskę przyporządkowano Wólce Pietkowskiej (Pietkowo znalazło się po drugiej stronie granicy). Opis miejscowości z końca XIX wieku mówi, że była to własność rodziny Kosińskich. Sieśki określono wtedy jako chutor dóbr Wólka Pietkowska, liczący 658 desiat w tym 130 łąk i pastwisk, 120 lasu i 16 nieużytków. Nie wspomina się tutaj o ziemi włościańskiej, zatem był to folwark zamieszkały wyłącznie przez chłopów folwarcznych.

W początkach XX wieku nastąpiły w tym folwarku liczne zmiany. Dawny folwark został częściowo rozparcelowany. Ziemie podzielono na liczne działy oznaczone literami. Największe działy były oznaczone literami B i O. Jeden z nich należał zapewne do dworu w Wólce Pietkowskiej, natomiast drugi stanowił własność Teofili Olszewskiej (56 ha). Te działy były nie zamieszkałe. Pozostałe działy należały do mieszkańców wsi Sieśki, która w 1921 roku liczyła 13 domów i 68 mieszkańców, w tym 15 prawosławnych.