Antoni Pacyfik Dydycz  urodził się 24 sierpnia 1938 r. w Serpelicach nad Bugiem. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Lublinie, a gdy w wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, kontynuował ją w Nowym Mieście nad Pilicą, aby uwieńczyć egzaminem dojrzałości, zdanym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Kapucynów w Łomży. Jako zakonnik otrzymał imię Pacyfik. W 1961 r. złożył wieczyste śluby zakonne, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Czesława Falkowskiego. Po święceniach rozpoczął studia z zakresu socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykładowcą był ks. docent Karol Wojtyła. Więcej okazji do spotkania z Papieżem miał w Stolicy Apostolskiej z racji pełnienia funkcji generalnego definitora zakonu w Rzymie. Do jego obowiązków należało niesienie pomocy zakonnikom przebywającym na terenie bloku państw socjalistycznych w Europie. Wielokrotnie w konspiracji, odwiedzał zakony i parafie na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po upadku komunizmu zajmował się tam odbudową życia zakonnego. W 1994 r. obronił doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niezależnie od pracy katechetycznej i duszpasterskiej w środowisku akademickim, pełnił wysokie funkcje we władzach zakonnych: w latach 1976-1982 był przełożonym warszawskiej prowincji oo. kapucynów, a następnie - generalnym definitorem zakonu w Rzymie. Z ramienia kierownictwa zakonu kapucynów zajmował się życiem zakonnym w krajach socjalistycznych oraz pełnił funkcję delegata zakonu ds. sanktuarium w Loreto. W 1991 r. wziął udział w specjalnej sesji dla Światowego Synodu Biskupów Kościoła Europejskiego w Watykanie. W 1994 roku obronił doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tego roku 20 czerwca,  został mianowany przez bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, po śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, jego następcą. Konsekracja na biskupa odbyła się w Katedrze Drohiczyńskiej 10 lipca 1994 r. Sakrę biskupią przyjął z rąk księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Polski. Zawołanie biskupie brzmi: Populus Tuus - hereditas Tua (Lud Twój - dziedzictwem Twoim).  

Jako biskup drohiczyński odnowił oblicze diecezji i ciągle to czyni na różnych płaszczyznach życia duchowego, społecznego i materialnego. Ma również wielkie zasługi, działając na forum ogólnopolskim oraz  dla Kościoła powszechnego. Staraniem ks. Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa drohiczyńskiego, w dniu 27 czerwca 1996 roku zostały odzyskane od Skarbu Państwa budynki poklasztorne, a dnia 22 grudnia 2000 roku cały teren - z przeznaczeniem na cele diecezjalne (m. in. Muzeum Diecezjalne, Dom Księży Emerytów, siedziba Caritas).  

J. E. ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz jako Pasterz diecezji szczególnie ceni częste kontakty z wiernymi, a w szczególności z młodzieżą oraz władzami samorządowymi. Nie sposób wymienić wszystkich pobytów księdza biskupa na terenie gminy Wyszki, ale warto w tym miejscu wspomnieć o wizytach:  

- 24.11.1997 r. w 10 rocznicę rozpoczęcia budowy budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach, 6 rocznicy poświęcenia szkoły i 4 rocznicy poświęcenia sztandaru,  

- 9 września 2000 r. - w Strabli poświęcenie zrekonstruowanego pomnika 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich poległych w wojnie 7 września 1939 r. podczas bombardowania wsi,  

- 21.11.2001 r. - w 10 rocznicę nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Wyszkach i wbudowania aktu erekcyjnego pod budowę gimnazjum i sali gimnastycznej,  

- 24.11.2003 r. - w związku z nadaniem imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Wyszkach, poświęcenie sztandaru szkoły i poświęcenie nowowybudowanej sali gimnastycznej,  

- 24.11.2004 r. - poświęcenie nowego budynku Gimnazjum w Wyszkach,  

- 24.11.2005 r. - odsłonięcie i poświęcenie popiersia Jana Pawła II oraz otwarcie i poświęcenie Regionalnej Sali Papieskiej,  

- 23.11.2007 r. - III Zjazd Podlaskiej Rodziny szkół im. Jana Pawła II,  

- 16.01.2012 r. - Topczewo - coroczne spotkanie z sołtysami i samorządowcami z dekanatów: bielskiego, brańskiego i hajnowskiego.  

Ksiądz Biskup dba o podtrzymywanie tradycji narodowej oraz krzewienie patriotyzmu, czego wyrazem jest uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze gminne.