W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadnia własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu.

pdfII_konkurs_-_sport.pdf

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58).

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

sierpień 2023

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz  informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL uruchomiona zostanie nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem: 

www.gov.pl/krus

Na nowej witrynie rolnicy znajdą wszystkie informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników, które były dostępne na dotychczasowej stronie. Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa Kasy pod adresem - www.krus.gov.pl - przestanie być dostępna.

KRUS www

INFORMACJA O DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, skontaktuje się z nim ankieter (telefonicznie lub osobiście) w celu przeprowadzenia wywiadu.

ulotka SGR

badanie R SGR

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału
w XXXVI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 7. Uchwalenie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wyszki za 2022 rok. pdfRAPORT_O_STANIE_GMINY_ZA_2022_ROK.pdf
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wyszki za 2022 rok.
  1. głosy radnych;
  2. głosy mieszkańców.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2022 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium:
 13. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                         Zofia Lucyna Oksiuta

 

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Wyszki

z dnia .................... 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wyszki, zamieszkałymi w sołectwach: Bagińskie, Budlewo, Bujnowo, Falki - Zdrojki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kowale - Łubice, Kożuszki, Łapcie, Malesze, Mieszuki, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin - Ostrówek, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Osówka, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Sieśki - Wodźki, Stacewicze, Strabla - Łyse, Szczepany, Szpaki, Topczewo, Tworki, Warpechy Nowe, Warpechy Stare, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo i Zalesie w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmian w statutach sołectw.

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 2. Projekty zmian statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki - pokój nr 8,

2) na stronie internetowej Gminy Wyszki: http://www.wyszki.pl,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki: http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.

§ 3. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do Urzędu Gminy Wyszki pisemnych opinii i uwag mieszkańców sołectw do projektów zmian statutów sołectw.

§ 4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

docxzmiany_w_statutach_sołectw.docx

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Świadczenie będzie wypłacane dla osób pełniących funkcję sołtysa, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. Aby je otrzymać osoba uprawniona, będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. Do wniosku
o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

 Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 

-      -  pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

-       -  uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

-       -  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podkategorie