W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie  wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Wyszki w dniu 23 czerwca 2024 r.

pdfzarządzenie_wyborów_sołtysów_i_rad_sołeckich.pdf

druki do pobrania docxdruki_na_wybory_sołtysów.docx

pdfOI-WYBORY_SOŁTYSÓW.pdf

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLIV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie ceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2023_rok-1.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok. pdfRaport_o_stanie_gminy_za_2023_rok.pdf
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok.
  1. głosy radnych;
  2. głosy mieszkańców.
  3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium:
  1. omówienie wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. odczytanioe uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyszkisprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu nbudżetu gminy za 2023 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  4. odczytanie uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Zofia Lucyna Oksiuta

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

Mieszkańcy wylosowanych gospodarstw domowych w okresie od 2 do 17 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

kwiecien 2024

Przekazanie przydomowych oczyszczalni na własność Użytkownikom, wykonanych w ramach projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki

Szanowni Użytkownicy instalacji,

informujemy, że zakończył się okres trwałości projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszkiwspółfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

        Stosownie do treści § 3 ust. 2  umów z 2018 roku, zawartych ze wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych projektem „Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust.1, całość oczyszczalni przejdzie na własność Właściciela za cenę wniesionego wkładu własnego. Przeniesienie prawa własności jest obligatoryjne pod rygorem zwrotu kosztów budowy oczyszczalni.”

           W związku z powyższym, wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane oczyszczalnie z ww. projektu prosimy o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy w Wyszkach (pok. 16), celem podpisania umowy przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków na własność Właścicielowi. Umowy przekazania instalacji podpisywane będą od 02 kwietnia do 16 kwietnia 2024 roku.

         W sytuacji, kiedy obecny Właściciel lub któryś ze Współwłaścicieli nieruchomości nie jest w stanie osobiście stawić się w celu podpisania umowy, może pisemnie upoważnić inną Osobę do zawarcia tejże umowy. Przykładowy wzór upoważnienia dołącza się poniżej.

Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski

docxUpoważnienie.docx

Szanowni Państwo,                             

Województwo Podlaskie realizuje projekt strategiczny pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa FEPD.08.00 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEPD.08.01. Rozwój edukacji i kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. Celem programu stypendialnego jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Zatem wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

W założeniach projektu przewidziano cztery edycje naboru wniosków o przyznanie stypendium. Każda z edycji będzie obejmowała zamknięty rok szkolny, tj. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026. Osoba spełniająca wszystkie kryteria formalne i merytoryczne wymagane podczas naboru, zostanie objęty/-ta pomocą finansową zgodnie z warunkami wskazanymi każdorazowo w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w woj. podlaskim”.

Od 19 lutego 2024 r. rozpoczęła się pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych, które można składać do 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z założeniami projektu stypendia mogą otrzymać uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, klas I-IV liceów ogólnokształcących, prowadzących kształcenie ogólne w systemie dziennym, klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I-V liceów sztuk plastycznych, klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium zostały opublikowane na stronie www.podlaskie.eu w zakładce ,,Edukacja”. Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji podległym szkołom podstawowym i liceom ogólnokształcącym z województwa podlaskiego, licząc iż nie zabraknie w tym gronie stypendystów/ wychowanków z podległych Państwu placówek.

            Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 665 45 96, (85) 665 41 87 (85) oraz (85) 665 45 35 lub w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

plakat 1200x1200px1

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLIII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od 13 lutego do 27 marca 2024 r.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2023.pdfRaport_ze_strategii_za_2023.pdf
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.pdfsprawozdanie_-_współpraca_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 14. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2023 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdfpdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdfpdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf pdfkomisja_rewizyjna.pdf  pdfkomisja_wniosków_skarg_i_petycji.pdf
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                   

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                         Zofia Lucyna Oksiuta

 

 

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Festiwal „Polska od Kuchni” to prawdziwe święto smaków, które zaprasza wszystkich miłośników polskiej kuchni na niezapomnianą podróż po regionalnych tradycjach kulinarnej Polski.

Festiwal stanie się areną dla najlepszych kucharzy, pasjonatów kulinarnych oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kulinarne horyzonty. Na odwiedzających czekają liczne stoiska z regionalnymi przysmakami, warsztaty kulinarno-edukacyjne, degustacje potraw przygotowywanych na żywo oraz wiele innych atrakcji.

Te wyjątkowe wydarzenie rusza w Polskę już po raz czwarty, tym razem z Menu Wolności oraz nową Ambasadorką – Katarzyną Bosacką.

Menu Wolności to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. To właśnie przy stole i wspólnym posiłku następuje największa integracja.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów oraz dla wystawców dostępne są na stronie festiwalu pod linkami:

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow--formularze-s6106

 https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-kgw--formularz-s6144

 https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-ogolni--formularz-s6145

Wybory Miss Wdzięku

W tym roku Konkursom Miss Wdzięku przewodzić będzie motyw kwiatowy.

To przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. 
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący w motywu przewodniego – wianki, bukiety, suknie w kwietne wzory - wszystkie chwyty dozwolone. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss od 18 do 45 lat oraz Miss 45+.

Pragniemy stworzyć niezapomnianą atmosferę, pełną dobrej zabawy, przyjaźni i wspólnoty, gdzie każda uczestniczka będzie miała szansę zabłysnąć a także zdobyć uznanie jury oraz publiczności.
Niech Wasza charyzma i wdzięk zjednają serca wszystkich obecnych na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Miss Wdzięku to nie konkurs piękności, lecz wyraz szacunku dla różnorodności i indywidualizmu każdej kobiety.

Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody finansowe.

Wystawcy:

Koła nie biorące udziału w konkursach, również mogą zaprezentować się na Festiwalu. Organizatorzy dają możliwość pokazania swojej działalności – rękodzieła, śpiewu, wyśmienitego regionalnego jedzenia i wszystkiego, czym tylko możecie się pochwalić. Niech ludzie zobaczą, jak pomysłowe, zaradne i przedsiębiorcze są kobiety z kół gospodyń wiejskich. Do udziału w festiwalu zaproszeni są również regionalni wystawy nie zrzeszeni w kołach gospodyń wiejskich, rękodzielnicy i twórcy chcących zaprezentować swoje produkty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu "Polska od Kuchni", aby wspólnie odkrywać bogactwo polskiej kuchni i cieszyć się smakiem prawdziwej tradycji kulinarnej. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie aromatów, którymi nasza kuchnia stoi.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 29 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

 

Załącznik bez tytułu 00190

Nowe stawki

Nowe stawki 2

Podkategorie