Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników  z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi
1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 1. rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r, upływa z dniem 30 kwietnia 2024r.
 2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 03 marca 2024 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach.

  Darując krew
- ratujesz życie
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondentów w trakcie badań mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według wieku, grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialneg (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.
Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.
 
W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
Badanie budżetów gospodarstw domowych
Badanie aktywności ekonomicznej ludności
Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)
 
marzec 2024

OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Wyszki.

1. Rodzaj umowy : zlecenie

2. Termin realizacji: marzec – grudzień 2024 r.

3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 godzin zegarowych tygodniowo, prowadzone przez: pedagoga – 2 godziny, logopedę -2 godziny, psychologa – 1 godzina, specjalistę w zakresie hipoterapii - 2 godziny, terapeutę SI – 2 godziny, specjalistę TUS -2 godziny poprzez :

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, takich jak: samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,

b) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

c) zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych

4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1598, z 2006 r. poz. 943, z 2023 r. poz. 395):

1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2) posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, warsztacie terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone rzez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagane dokumenty:

CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu wymienionego w ust. 4 pkt 1, dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach lub pod nr telefonu 85 555 68 15.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem dwudziestej pierwszej edycji Ogólnokrajowego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs przebiega pod patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym są AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Placówkach Terenowych i Oddziale Kasy oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej KRUS lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku, w terminie do 25 kwietnia 2024 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 plakat BGR 2024

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSPRAWOZDANIE_za_2023_wspieranie_rodziny.pdf
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.pdfINFORMACJA_za_2023_z_realizacji_gminnego_programu_przeciwdziałania_przemocy.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg położonych w obrębach wsi Gawiny, Godzieby i Szpaki oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 12. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki.
 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
 17. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 18. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

                                               Przewodniczący Rady

                                          Zofia Lucyna Oksiuta

 

Podkategorie