Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok

tel. + 48 570 013 777

spotkanie

Plakat 1

 

 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludnościod 30 lat pozwala na monitorowanie zmianzachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.
Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl
 
W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach
domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Badanie budżetu czasu ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (6-15.11)
listopad

plakat konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz czwarty Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia  w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które po zarejestrowaniu się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ rozwiążą test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczący bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Test dostępny jest na stronie do 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00. Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, zostanie nagrodzonych 50 Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie: www.gov.pl/krus

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości: 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

 

Strabla ul. Pałacowa 1, 2, 3A, 2 Plebania, Ośw ,dz.478/3m              ul. Kościelna 3

2023-10-13

10:00

2023-10-13

14:00

4

06-1311

 

Strabla ul. Konopnickiej 64,70,61,42,62,44,48,66,58, 59,74,50,60,54,72,52,dz117, 0/1,dz1167

2023-10-13

12:00

2023-10-13

18:00

6

06-262

       

 Więcej informacji o wyłączeniach na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli na cykl webinariów CEDUR organizowany w ramach kampanii World Investor Week (WIW), 3-6 października 2023 roku

Program webinariów CEDUR w ramach WIW 2023 obejmuje następującą tematykę:

Szczegółowe informacje nt. propozycji programowych przygotowanych w ramach kampanii WIW 2023, w tym elektroniczne formularze zgłoszeniowe na poszczególne webinaria są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/WIW_2023?articleId=83784&p_id=18

Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Grafika WIW 2023

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

 • Budlewo - hydrofornia

2023-09-26

8:00

2023-09-26

12:00

4

06-1277

 • Trzeszczkowo 1, 3, 7, 8, 19, ośw. ul., dz. 71

2023-09-26

10:00.

2023-09-26 14:00

4

06-212

 • Filipy 63 kol. 64 kol. 66 kol., 77

2023-09-26

12:00

2023-09-26

18:00

6

06-775

 • Niewino Kamieńskie 3, 6, 7, 8, 9, 11

2023-09-27

08:00

2023-09-27

12:00

4

06-828

 • Mieszuki 28, 29, 27 kol., 32A kol.

2023-09-28

08:00

2023-09-28

12:00

4

06-778

 • Stacewicze 33, 35
 • Warpechy Nowe 29, 31

2023-09-28

10:00

2023-09-28

14:00

4

06-1019

 • Wyszki ul. Bielska 28, dz. 78/8
 • ul. Usługowa 1, 13

2023-09-29

08:00

2023-09-29

12:00

4

06-695

 • Pulsze 127 kol., 123

2023-09-29

10:00

2023-09-29

14:00

4

06-409

 • Mieszuki 31, 33, 34
 • Pulsze Kaplica

2023-09-29

12:00

2023-09-29

16:00

6

06-769

 Więcej informacji o wyłączeniach na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego będą przyznawane według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 6 tys. zł.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów należy składać do 27 października 2023 r. osobiście w kancelarii głównej urzędu przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 bądź pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15 – 097 Białystok

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Podkategorie