KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2023.

OGŁOSZENIE:

 w 2023 roku prowadzony będzie nabór do następujących jednostek organizacyjnych Policji na terytorium województwa podlaskiego:  

- Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Łomży,

- Komenda Miejska Policji w Suwałkach,

- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,

- Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,
- Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

- Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,
- Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, 

- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,
- Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
- Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

Powyższe dokumenty można składać osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

ul. Kopernika 7     17 – 100 Bielsk Podlaski

tel. 47 71 25 233

e-mail: kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl

lub

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65   15 – 003 Białystok

e-mail: dobor.wkis.kwp@bk,policja.gov.pl

tel.: 47 711 22 54

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi:

 • art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r., poz. 171, z późń. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 606)    

 UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby
w Policji na 2023 rok dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w ramach
procedury otwartej konkursowej:  

3 lipca 2023 roku

23 sierpnia 2023 roku

27 października 2023 roku

28 grudnia 2023 roku

policja

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł,
w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 1. rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 lipca 2023r.
 2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

GUS informuje, iż 16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

posty i slider slider PL

ulotka A5 ZSDGR

XIV edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” - nabór wniosków do 15 września 2023

 

         Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIV edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.

 

      Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu polskiego oraz współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

        Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), z dopiskiem: „Świadek historii”.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

 

 

świadek historii

 

Plakat Zakopane 2023

Plakat kolonie 2023

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XXXV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022  roku.docSprawozdanie_GKRPA.doc docxHARMONOGRAM_GKRPA_.docx
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 10. Udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                         

                                                            Przewodniczący Rady

                                                           Zofia Lucyna Oksiuta

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych.

Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

czerwiec 2023

 ulotka SGR

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej. 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzane są przez:

 • Komisję wojewódzką w liczbie 11 osób
 • Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób

oraz

 • Komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody

W związku z powyższym Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, które spełniają następujące warunki zgodne z art. 23 ust. 1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić  dla członków komisji zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach ul. Wierzbowa 57 w terminie do 12 maja 2023r do godziny 15.00.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57 w terminie do 7 czerwca 2023r.godz. 15.00.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata na Członka Komisji Okręgowej

28 lipca 2023 roku upływa obecna VI kadencja samorządu rolniczego.  24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Krajowa Rada Izb Rolniczych 22 lutego 2023r. przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym? Jakie stypendium mogę otrzymać?

Zespół Fundacji Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych i społecznych.

Każdego roku na stronie pojawia się ok. 1500 ofert, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Wśród nich dodawane jest ok. 800 programów stypendialnych, ale na portalu znaleźć można również rozwojowe staże oraz ciekawe konkursy, szczególnie te naukowe. Ponadto korzystanie z portalu jest zupełnie bezpłatne i dostępne dla każdego. Oprócz wyszukiwarki ofert, działania portalu to także dzielenie się wiedzą o systemie stypendialnym – rzetelne artykuły odpowiadające na pytania o stypendia, zestawienia ofert, badania i publikacje.

Możliwości, które pomagają spełniać marzenia o edukacji, wyjazdach zagranicznych, prowadzeniu badań naukowych jest całe mnóstwo. A wszystkie te oferty znaleźć można w jednym miejscu - właśnie na portalu MojeStypendium.pl!

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 16 000 ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak napisać i przygotować wniosek o stypendium czy jak kwestie prawne łączą się z tematyką stypendiów.

Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. Ostatnią publikacją, która przedstawia dobre praktyki programów stypendialnych, jest publikacja „Stypendia Przyszłości II. Praktyczny poradnik o programach stypendialnych.Publikacja pokazuje, że programy stypendialne podążają z duchem czasu, a przede wszystkim skupiają się na swoich odbiorcach, chcąc wesprzeć ich w dążeniu do swoich celów i odkrywaniu siebie, swoich marzeń i planów.

Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Kontakt:

Weronika Madejek

specjalistka ds. komunikacji i promocji w Fundacji Dobra Sieć

w.madejek@mojestypendium.org

Fundacja Dobra Sieć / portal MojeStypendium.pl serwis@mojestypendium.pl www.mojestypendium.pl

***

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

 • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 000 informacji z Polski i zagranicy),
 • artykuły o stypendiach,
 • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

 Moje Stypendium Grafika promocyjna kwadrat1

Podkategorie