Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLIII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od 13 lutego do 27 marca 2024 r.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2023.pdfRaport_ze_strategii_za_2023.pdf
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.pdfsprawozdanie_-_współpraca_z_organizacjami_pozarządowymi.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 14. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2023 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdfpdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdfpdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf pdfkomisja_rewizyjna.pdf  pdfkomisja_wniosków_skarg_i_petycji.pdf
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                   

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                         Zofia Lucyna Oksiuta