Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

W dniu 9 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Stanisława Derehajło – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Wiesławę Brunos – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Teresy Falkowskiej. Zadanie pn. Integracja społeczności wiejskiej poprzez zakup strojów ludowych z doposażeniem świetlic wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu, współfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Koszt całego przedsięwzięcia to 30 370,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 15 000zł a wkład własny to 15 370zł. W ramach realizacji zadania Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” otrzyma stroje ludowe, doposażone zostaną świetlice wiejskiej w miejscowościach: Mulawicze oraz Samułki Duże w sprzęt AGD, krzesła bankietowe i stoły, a także dokona się nasadzenia roślinami miododajnymi w pobliżu budynków świetlic.

Realizacja zadania będzie inwestycją w kapitał ludzki, podniesienie poziomu jakość życia mieszkańców. W efekcie pogłębi to zainteresowanie dziedzinami takimi jak: gastronomia, rękodzieło, turystyka, ochrona środowiska i kultura. Przewiduje się również zwiększenie wrażliwości i świadomości ekologicznej.

0x0

0x0vv0x0 mm

Od 1 stycznia 2021 r. opiekunem świetlicy wiejskiej w Pulszach jest Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Wyszkach. Wójt Gminy wyposażył salę w komplet nowych naczyń. Rezerwacji należy dokonywać tylko w Gminnym Centrum Biblioteczno –Kulturalnym pod nr tel.: 695 383 111.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ulicami pięknie przystrojonych Wyszek przeszłą procesja eucharystyczna do czterech przygotowanych ołtarzy: przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, Urzędzie Gminy, Banku Spółdzielczym oraz Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym. Podczas procesji mieszkańcy dziękowali Bogu za dar Eucharystii i obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 

31 maja 2021 r. w Nowych Bagińskich odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. Przebudowę drogi gminnej wykonano w ramach dofinasowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 177 816,85 zł. Koszt inwestycji wyniósł 241 451,94 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Kazimierz Tymosiak, radny Piotr Krasowski, sołtys Nowych Bagińskich Zygmunt Olszewski oraz mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Topczewskiej ks. Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

 

Numery telefonow

 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, aby dać sobie jak najwięcej szans na wygranie atrakcyjnych i cennych nagród w Loterii NSP2021.

 

SAMOSPIS INTERNETOWY – TO PROSTE!

Po raz pierwszy w historii spisów obowiązkową formą przekazania danych jest samospis internetowy. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Zalogowanie do formularza spisowego odbywa się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki. Po pierwszym zalogowaniu do formularza użytkownik ma 14 dni na jego uzupełnienie. Formularz spisowy składa się z trzech części: dotyczącej ustalenia adresu zamieszkania oraz osób zamieszkałych pod tym adresem i ich relacji rodzinnych, kwestionariusza mieszkaniowego oraz kwestionariuszy osobowych.

Samospis jest najwygodniejszą formą przekazania danych. Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, używając dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

 

WYWIAD TELEFONICZNY

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) zadzwoni rachmistrz spisowy. Będzie on telefonował z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii 22 279 99 99. Respondentom zostaną zadane pytania znajdujące się w formularzu spisowym.

W przypadku, gdy zadzwoni rachmistrz spisowy respondent nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi realizującemu wywiad telefoniczny (lub bezpośredni), uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

 

INFOLINIA SPISOWA

Obowiązku spisowego można także dopełnić dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i przekazując dane.

W ten sposób respondenci mogą skorzystać z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość. Tożsamość rachmistrza spisowego można także sprawdzić na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ podając imię, nazwisko oraz trzy wybrane znaki identyfikatora.

 

O CO BĘDZIEMY ZAPYTANI W SPISIE?

W formularzu spisowym znajdują się pytania dotyczące:

 • stanu i charakterystyki demograficznej ludności tj. płci, wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania,
 • poziomu wykształcenia,
 • aktywności ekonomicznej,
 • niepełnosprawności,
 • migracji wewnętrznych i zagranicznych,
 • charakterystyki etniczno-kulturowej (tj. przynależności do narodu lub grupy etnicznej, języka używanego w domu, przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego),
 • gospodarstw domowych i rodzin,
 • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych, czyli mieszkań i budynków.

POMOC W WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU SPISOWEGO

Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl).

LOTERIA NSP2021

Aby zwiększyć swoją szansę na wygraną trzeba spisać się jak najszybciej, co pozwoli wziąć udział we wszystkich losowaniach jakie jeszcze pozostały w Loterii!

W Loterii można uczestniczyć wyłącznie po dokonaniu samospisu, pobraniu unikatowego kodu uprawniającego do udziału w Loterii i zgłoszeniu go na stronie internetowej loteria.spis.gov.pl. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 7 lipca 2021 r. Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się jeszcze w terminach: 18.06.2021 r., 02.07.2021 r., 09.07.2021 r. oraz 14.07.2021 r. – finałowe losowanie samochodów. Transmisje losowań można obejrzeć na kanale GUS w serwisie Youtube oraz na koncie GUS w serwisie Facebook (@GlownyUrzadStatystyczny).

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do Loterii - również te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Regulamin i szczegóły dotyczące Loterii dostępne są na stronie loteria.spis.gov.pl.

 

 

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą przyszłość.

Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Więcej informacji na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/

Gmina Wyszki w imieniu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza na szkolenie : Mała retencja - jak zatrzymać lub spowolnić spływ wód opadowych dbając przy tym o rozwój środowidka. Szczegółowe informacje dostępne  na stronie www http://stowarzyszenienarew.org.pl/?p=4696 .

plakat zdjecie web

Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.05.2021r. kończy nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 dotyczących instalacji fotowoltaicznych!

Osoby składające wnioski od dnia 24.05.2021r. znajdą się na liście rezerwowej

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór dotyczący instalacji kolektorów słonecznych!

 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej na 2020 r. oraz podjęli uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczepany.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim.
 4. określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.
 5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 6. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 7. podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg
 8. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 9. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

 

W dniu 19 maja 2021 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą MAKSBUD dotycząca wykonania zadania pn.: „ Przebudowa drogi wewnętrznej jako pasa pieszo-jezdnego w miejscowości Kalinówka oraz naprawa ubytków w drogach gminnych.” Całkowity koszt zadania wynosi 478 470,00 zł. i zostanie pokryty ze środków własnych gminy. Droga zostanie oddana do użytku mieszkańców najpóźniej do października bieżącego roku.