PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Wyszki

ul. Szkolna 1, 1a, 3

ul. Usługowa 3,5,7

ul. Piórkowska od 1 do 14, Urząd Gminy

2021-09-14 08:00

2021-09-14 13:00

5

06-1251

Filipy

2021-09-15 08:00

2021-09-15 12:00

4

06-255

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Uprzejmie informuję o XX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdfSprawozdanie_z_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Wyszkach.pdf
 6. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
 7. Wyrażenie woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i Aglomeracji Łapy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Topczewo oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 9. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                        Zofia Lucyna Oksiuta

Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w części województwa podlaskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Obejmie on 115 miejscowości w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym: - zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; - wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę; - zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. - wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

pdfObwieszczenie rozporządzenia

 

Żródło: PUW w Białymstoku

 

 

ulotka TZM

OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje specjalisty do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Wyszki

1. Rodzaj umowy : zlecenie

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2021 r.

3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wspieranie psychologiczne (2 godziny tygodniowo) – dziecko ze spectrum autyzmu

4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi opiekuńcze,

- legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone rzez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w Wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

- posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, udokumentowany staż pracy, oświadczenie o pełne zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

tel. 85/555 68 15

kom. 726 014 333

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie czyli fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie M
łode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

 1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
 2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu.


Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór, w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych, trwa do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godziny 23.59.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.
podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco                       z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

PL plakat A3 2 1

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz powiatowe urzędy pracy z woj. podlaskiego planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt. pracy sezonowej.

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

na stronie EURES Polska

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

oraz na naszym profilu Facebook

https://www.facebook.com/people/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-w-Bia%C5%82ymstoku/100068821675737/

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL  

 

Oficjalny slogan i hasła kampanii 1

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej

Hajnowski Dom Kultury

Parafia Św. Trójcy w Hajnówce

zapraszają na 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbędzie się w dniach 13-18.09.2021 r. w Soborze św. Trójcy w Hajnówce.

Ramowy program:

 

Koncert Inauguracyjny, 13 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 18.00, Sobór Świętej Trójcy

Wystąpi Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa (Polska)

I Dzień Przesłuchań Konkursowych, 16 września 2021 r. (czwartek), godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

II Dzień Przesłuchań Konkursowych, 17 września 2021 r. (piątek), godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

Na przesłuchaniach konkursowych zaprezentuje się ponad 20 chórów z Polski i z zagranicy m.in. z Białegostoku, Warszawy, Łodzi, Płocka, Ukrainy, Serbii, Rosji.

Koncert Galowy w Hajnówce, Sobór Św. Trójcy, 18 września 2021 r. (sobota), godz. 15.00

Koncert Galowy w Białymstoku, Cerkiew Hagia Sophia, 18 września 2021 r. (sobota), godz. 19.00

Wydarzenia towarzyszące:

Koncerty towarzyszące w dniach 17-19.09. 2021r. m.in. w Siemiatyczach, Narewce, Radomiu, Warszawie, Łosince, na Krynoczce.

Koncert Plenerowy „Uczta Folklorystyczna” w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży. 17 września 2021 r. (piątek), godz. 20:30

Wystawy:

1. Wystawa fotograficzna poświęcona jubileuszowi Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

2. Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Orthnet „Kolory prawosławia”

3. Wystawa ikon św. Mikołaja Cudotwórcy powstałych w ramach warsztatów ikonograficznych zorganizowanych w gminie Hajnówka.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia już wkrótce.

Kontakt:

Biuro festiwalowe:

tel./fax. 85 682 33 51/607 886 931

e-mail: festiwal@cerkiew.pl

W poszukiwaniu cerkiewnego śpiewu…

To myśl przewodnia spotu promującego 40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jest on wędrówką po podlaskich cerkwiach, miejscach ważnych dla wyznawców prawosławia, która kończy się w Hajnówce. Miejscu stanowiącym wizytówkę muzyki cerkiewnej, które raz do roku przez kilka dni rozbrzmiewa śpiewem sakralnym, wykonywanym przez chóry reprezentujące nie tylko Polskę, ale także Białoruś, Rosję, Ukrainę, Łotwę, Grecję itp.

Wyruszamy o świcie z Supraśla - Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. W tle słychać śpiew ptaków oraz lekki śpiew chóru. Następnie udajemy się do Białegostoku odwiedzając trzy świątynie: Cerkiew Świętej Sofii Hagia Sophia, Sobór Świętego Mikołaja oraz Cerkiew Świętego Ducha. Ze stolicy Województwa Podlaskiego korytem rzeki Narew docieramy do Bielska Podlaskiego i przepięknej błękitnej cerkwi Świętego Michała Archanioła. Następie wędrujemy do siemiatyckiej Cerkwi Świętych Piotra i Pawła. Kolejny ważny punkt na naszej drodze to Święta Góra Grabarka, cel pielgrzymek w okresie święta Przemienienia Pańskiego (Spasa), a także szczególne w Polsce miejsce mistyczne dla prawosławia. W drodze powrotnej mijamy Kleszczele z Cerkwią Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Docieramy do niezwykłych terenów otoczonych puszczańskimi lasami, by w ostateczności zawitać do Białowieży i jej Cerkwi Świętego Mikołaja, słynącej z porcelanowego ikonostasu. Pierwotna Puszcza Białowieska towarzyszy nam na trasie do Hajnówki. Na wjeździe do miasta zaglądamy do Cerkwi Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Muzyka cerkiewna nabiera mocniejszego tonu. To znak, że jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Przemierzając ulicami Hajnówki dostrzegamy go - to Sobór Świętej Trójcy. Wchodzimy do niego, a w nim widzimy i słyszymy chóry. Znak, że tylko krok dzieli nas od kolejnej edycji festiwalu.

Przez cały spot w tle przewijają się cyfry - wskazują one na edycje wydarzenia od początku aż do dnia dzisiejszego.

Utwór, który słyszymy w tle to wykonanie Chóru Kijowskiej Akademii Duchownej. Zdobywcy Grand Prix podczas 38. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019.

W ujęciu całościowym zrealizowany spot promocyjny ukazuje bardzo cenny element dziedzictwa kulturowego Podlasia, jakim jest prawosławie z całą jego otoczką architektoniczną, sakralną i duchową.

Realizacja: cerkiew.pl

Emilia Korolczuk

 

 

muzyka cerkiewna

W załączeniu ogłoszenie oraz materiały związane z organizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą konkursem "Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce". Termin składania zgłoszeń do 10 września.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo tutaj: https://www.pirol.pl/

pdfrolniczki_motorem_innowacji.pdf

docZałącznik_3_Oświadczenie_o_ochronie_danych_osobowych_RODO_PIR.doc

docZałącznik_4_Oświadczenie_nt._wyrażenia_zgody_na_zgłoszenie_do_konkursu_w_Brukseli.doc

docZałącznik_nr_1_Formularz_uczestnictwa.doc

docZałącznik_nr_2_Oświadczenie_o_przyjęciu_zasad_udziału_w_konkursie_wojewódzkim.doc

Podkategorie