Szanowni Państwo, informujemy  o trwającym aktualnie naborze  wniosków w projekcie pod nazwą: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Szczegółowe dane znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Nabór ruszył 4 października i będzie trwał do 5 listopada 2021 r..

Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt  ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

o    ​​- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

o    - ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

o    - usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

kiermasz stroiki 2

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Tworki

Szczepany

Zakrzewo

2021-10-05 08:00

2021-10-05 14:00

6

06-278, 06-441

Pulsze

2021-10-06 08:00

2021-10-06 14:00

6

06-291

Topczewo
ul. Mazowiecka

2021-10-08 08:00

2021-10-08 14:00

6

06-209

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Wyszki

ul. Szkolna 1, 1a, 3

ul. Usługowa 3,5,7

ul. Piórkowska od 1 do 14, Urząd Gminy

2021-09-14 08:00

2021-09-14 13:00

5

06-1251

Filipy

2021-09-15 08:00

2021-09-15 12:00

4

06-255

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Uprzejmie informuję o XX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdfSprawozdanie_z_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Wyszkach.pdf
 6. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
 7. Wyrażenie woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i Aglomeracji Łapy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Topczewo oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 9. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                        Zofia Lucyna Oksiuta

Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w części województwa podlaskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Obejmie on 115 miejscowości w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym: - zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; - wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę; - zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. - wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

pdfObwieszczenie rozporządzenia

 

Żródło: PUW w Białymstoku

 

 

ulotka TZM

OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje specjalisty do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Wyszki

1. Rodzaj umowy : zlecenie

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2021 r.

3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wspieranie psychologiczne (2 godziny tygodniowo) – dziecko ze spectrum autyzmu

4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi opiekuńcze,

- legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone rzez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w Wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

- posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, udokumentowany staż pracy, oświadczenie o pełne zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

tel. 85/555 68 15

kom. 726 014 333

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie czyli fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie M
łode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

 1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
 2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu.


Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór, w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych, trwa do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godziny 23.59.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.
podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco                       z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

PL plakat A3 2 1

Podkategorie