DODATEK MIESZKANIOWY

Uprawnieni do otrzymywania dodatku mieszkaniowego są:

 1. najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 2. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych
 3. inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 4. osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na podstawie  jednego z wymienionych tytułów .

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę  złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku ( wysokość najniższej emerytury  od 01.03.2021 r. wynosi  1 250,88 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów  i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
Dodatek przysługuje również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).\

2. normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego (powierzchnia pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służących potrzebom mieszkalnym i gospodarczym bez balkonów tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy, komórek na opał) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
35m2- dla 1 osoby
40m2- dla 2 osób
45m2- dla 3 osób
55m2- dla 4 osób
65m2- dla 5 osób
70m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Ustaw dopuszcza ustępstwa przy przekroczeniu powierzchni użytkowej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje,  w sytuacji gdy:

 1. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu  nie więcej niż o: 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 2. w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszając się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków.

Wniosek  o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z kompletem dokumentów tj.:

 1. deklaracją o wysokości dochodów,
 2. zaświadczeniami o dochodach,
 3. dokumentem potwierdzającym tytuł do zajmowanego lokalu,
 4. w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dokumentem potwierdzającym powierzchnię użytkowa i wyposażenie techniczne domu wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach.


PRZEPISY PRAWA

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 )


 

DODATEK ENERGETYCZNY

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” to jest osobą której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz.966 z późn. zm.)
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii.

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:

 1. kserokopią umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy
 2. potwierdzeniem zapłaty ostatniego rachunku za energie elektryczną, w przypadku liczników przedpłatowych- ostatni dowód zakupu energii.

PRZEPISY PRAWA

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)