KONTAKT

17-132 Wyszki
ul. Szkolna 17

tel. 85/ 555 68 15

kom. 726 014 333

adres email: gopswyszki1@op.pl

godziny pracy: od 7.30 do 15.30

logo GOPS Wyszki
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /GOPSWYSZKI/SkrytkaESP
 
 
Na przedmiotowy adres skrzynki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu e PUAP:
ścieżka dostepu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

KADRA

DYREKTOR

pokój nr 4

mgr MARZANNA OLSZEWSKA 


PRACOWNICY SOCJALNI

pokój nr 5

mgr JOANNA KIEŁSA - pracownik socjalny

mgr BEATA SELIWANÓW - specjalista pracy socjalnej

JADWIGA SZERSZEŃ - specjalista pracy socjalnej


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA,

KARTA DUŻEJ RODZINY,

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "RODZINA 500 +"

DODATKI MIESZKANIOWE,

STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE DLA UCZNIÓW

pokój nr 3

mgr BOŻENA SIEMIEŃCZUK  - inspektor

 


ASYSTENT RODZINY

pokój nr 7

mgr MONIKA BARANOWSKA


REJONY PRACY SOCJALNEJ

 

REJON I – Jadwiga Szerszeń

Łapcie, Łyse, Mieszuki, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Samułki Duże, Samułki Małe, Stacewicze, Strabla, Szpaki, Tworki, Warpechy Nowe, Wiktorzyn

REJON II – Joanna Kiełsa

Bogusze, Budlewo, Filipy, Gawiny, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kożuszki, Łubice, Łuczaje, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin, Nowe Bagińskie, Ostrówek, Pierzchały, Sasiny, Sieśki, Stare Bagińskie, Szczepany, Topczewo, Trzeszczkowo, Warpechy Stare, Wodźki, Wólka Zaleska, Wypychy, Zakrzewo, Zalesie, Zdrojki,

REJON III – Beata Seliwanów

Bujnowo, Falki, Godzieby, Kamienny Dwór, Kowale, Malesze, Osówka, Pulsze, Wólka Pietkowska, Wyszki


 

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

 

     Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

dane do kontaktu: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  nr tel. 504 976 690

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy więc wyjaśnić co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Ciebie. Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Tobie pełni praw jakie posiadasz w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie my musimy spełnić wobec Ciebie na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

 1. 1.Na początku chcemy Ci wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO

  RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.
 1. 2.Co kryje się pod pojęciem Administrator?

  Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 1. 3.Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?

         Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora. Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:

 1. co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Ciebie korespondencji.
 2. gdybyś jednak uznał (-a), że kontakt e-mail jest dla Ciebie kłopotliwy, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690. 
 1. 4.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj., w celu:
  1. pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, przyznania wsparcia w mieszkaniu chronionym;
  2. wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
   i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  3. udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
  4. ułatwienia osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 1. 5. Zadania wymienione w pkt 4 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
  2. Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  4. Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  5. Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  7. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
 1. 6.Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody (jeżeli będzie miało to zastosowanie np. publikacja wizerunku). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo sa potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.co.pl lub nr. tel. 504 976 690.
 1. 7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.
 1. 8.W przypadku realizacji zadań dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
 1. 9. Okres retencji – czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami;
 3. Jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. na rozpowszechnianie wizerunku oraz w innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy - do momentu odwołania zgody;
 4. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja ustawowych obowiązków), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. 10.Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.
 1. 11.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KPA

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, dalej zwany „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe, są przetwarzane w celach realizacji obowiązków prawnych i zadań nałożonych na Administratora, rozpatrywanych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, związanych w szczególności z prowadzeniem postępowań administracyjnych, rozpatrywaniem skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i właściwymi przepisami szczególnymi w zależności od przedmiotu sprawy.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. odbiorców danych, tj. m.in. podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności – obsługa informatyczna.

 1. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 2. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 4. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zadań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia tych obowiązków i zadań, np. brakiem możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych. Wyjaśniamy, iż podanie danych dodatkowych („nieobowiązkowych”) może być to np. adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych np. we wniosku stanowi Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

          Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911) informuję, że sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach składające się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysku i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki obsługującej tj. Urzędu Gminy Wyszki. http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl

Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska