PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA 2024 ROK - MODUŁ I
 
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach realizuje zadanie własne gminy określone w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
Gmina Wyszki otrzymała dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania w 2024 r. w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, jakie ponosi gmina w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
 
KORPUS WSPARCIE SENIORÓW
 
 
PROGRAM "OPIEKA 75+" NA 2024 ROK
 
 
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach realizuje zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Gmina Wyszki otrzymała dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania w 2024 r. w ramach Programu "Opieka 75+" z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom w wieku 75 lat i więcej, spełniającym warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

OPIEKA 75

 

 fepz belka ogolna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-12.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06.-12.2024.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie:

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie zzasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach współpracujący ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok wspiera osoby potrzebujące z województwa podlaskiego, na terenie powiatu bielskiego w gminie Wyszki.

Dodatkowo OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.
 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).
 • Dyżury konsultacyjne.

Więcej informacji o działalnościBanków Żywnościoraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz w mediach społecznościowych na//www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt z pracownikami:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach osobiście lub pod nr tel. 85 555 68 15

 pasek logo FEPZ

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021 PLUS

 

POPŻ 2021 plus