PRZEMOC DOMOWA

Przez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody najej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczajęce lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotne naruszenie prywatności te osoby lub wzbudzajace u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osobie doznającej przemocy domowej udziela sie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej i wsparcia,
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osoba doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania sie do osoby doznającej przemocy,
 • zapewnienie osobie doznającej pomocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.

 

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

- praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy domowej - https://twojparasol.com

- aplikacja umożliwia dyskretny kontakt z adresem email oraz możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym, np. z zakresu prawa

 

stop przemocy

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Wyszki:

1. Marzanna Olszewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, Przewodniczący Zespołu
2. Beata Seliwanów - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
3. Joanna Kiełsa - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
4. Jadwiga Szerszeń - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach,
5. Dariusz Koleda - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
6. Gabriela Samulska- Piotrowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie,
7. Magdalena Tomkiel - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach,
8. Anna Olszewska - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkach,
9. Bożena Siemieńczuk - przedstawiciel kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim / Zastępca Przewodniczącego Zespołu

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH UZYSKASZ POMOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach ul. Szkolna 17        tel. 85/555 68 15
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Piórkowska 2 tel. 85/730 58 90  - Punkt Konsultacyjny - 85 555 68 15
Szkoła Podstawowa w Wyszkach - pedagog ul. Szkolna 17 tel. 85/737 11 21
Szkoła Podstawowa w Topczewie - pedagog tel. 85/737 12 14

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 7 tel. 997  lub 112 lub 47 712 52 12        Dzielnicowy - 885 997 239
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 tel. 85/833 26 76
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku ul. Włókiennicza 7 tel. 85/744 50 27
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 tel. 85/731 21 05, 731 21 20
Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 tel. 85/731 28 80

 

OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONOWIRUSA

pdfOsobisty_plan_awaryjny_poradnik.pdf

 

KWESTIONARIUSZ - CZY DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE?

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie ?
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną ?
 • grozi, że Cię zabije lub zrani ?
 • niszczy Twoją własność ?
 • mówi ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 • dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce?
 • groził ci nożem, siekierą, bronią palną?
 • groził ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu ty jesteś winna?
 • zmuszał cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci się nie podobają?
 • straszył cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc?
 • zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak cię pobił?
 • Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 • Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?
 • Czy jesteś z partnerem, bo mówił ci, że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • Czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • Czy czujesz się zagrożona w swoim domu?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź brzmiała twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym, o tym co się dzieje w Twoim związku.

 

Wobec osób stosujących przemoc domową stosuje się:

 • środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy domowej
 • programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową
 • programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

Programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne realizowane są w formie spotkań indywidualnych lub grupowych. Osoba stosująca przemoc domową, po skierowaniu przez zespół interdyscyplinarny do uczestnictwa w programie ma obowiązek:

 • zgłosić się do uczestnictwa w programie,
 • dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programie,
 • ukończyć program,
 • dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczneie o ukończeniu programu.

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ W KOLNIE
 
     oferuje pomoc osobom dotkniętym przemocą domową:
- ochronę osób doznających przemocy domowej i zapewnienie osobom dorosłym oraz dzieciom pozostajacym pod ich opieką całodobowego schronienia bez skierowania i bez względu na dochód,
- pomoc psychologiczną i prawną i socjalną,
- diagnozowanie problemu przemocy oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy,
- prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, udzielanie konsultacji wychowawczych,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych o szerokiej tematyce, grup wsparcia, warsztatów umiejętności,
- prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 
     Ośrodek dysponuje pomieszczeniami do spania, pomieszczeniem do pobytu dziennego, ogólnodostępnymi łazienkami, kuchnią. Pomoc udzielana w placówce jest bezpłatna.
 
Ośrodek Wsparcia Kolno
adres: ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
 
tel. 86/ 278 13 34
     86/ 278 12 99

 www.pcprkolno.pl

 

SKMBT C22023041114500

 

 


PRZEPISY PRAWA

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej -  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051801493

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI POMOCOWYCH

Informator dot. instytucji realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową - stan na dzień 15 lipca 2024 r.

Informator Powiat Bielski str 1

 Informator Powiat Bielski str 2

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie bielskim - https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-w-powiecie-bielskim

rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim -  https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-w-woj-podlaskim-2022.html

xlsMiejsca_schronienia_woj_podlaskie_2023_-_baza_teleadresowa1.xls

xlsPodmioty_i_organizacje_pozarządowe_udzielające_pomocy_osobom_doznającym_przemocy_domowej_2023.xls

 

 pdfDiagnoza_problemów_społecznych_na_terenie_Gminy_Wyszki_2022.pdf