POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Wyszki jest Wójt Gminy Wyszki, adres: 17-132 Wyszki ul. Piórkowska 2, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski , nr tel: 504976690.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa orazwykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:
  1. spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. w szczególności obejmujące sprawy:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 1. innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
 2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
 3. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych np. z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja w/w celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
   o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesłanki legalności jakim jest zgoda na przetwarzanie danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA - KPA.pdf

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA - WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH.pdf

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA - PETYCJE.pdf

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA - CEIDG.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - OBRADY RADY GMINY.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - UMOWY Z WYKONAWCAMI.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KORZYSTAJĄCY Z ZFŚS.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ZAMÓWIENIE PONIŻEJ PROGÓW.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DEBATA O STANIE GMINY.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - PRACOWNIK.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI.pdf

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY - OBRONA OJCZYZNY

 

docxRegulamin_monitoringu_Gmina_Wyszki.docx