Transmisja sesji Rady Gminy Wyszki

        Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Od nowej kadencji Rady Gminy transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, stanie się bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy.
Podczas Sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowania i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internet w celu transparentności działań Rady Gminy. Biorąc udział w Sesji Rady Gminy, dana osoba musi być świadoma iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem.
Udział w publicznej Sesji Rady Gminy”, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Gminy, będzie skutkowało rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego w celu transparentności działań Gminy.