17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2
woj. podlaskie

e-mail: ug_wyszki@post.pl
tel. 85 7305890
fax 85 7305899

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
 14 80630001 0040 0400 0170 0006

Urząd Gminy Wyszki

Wójt Gminy

Mariusz Korzeniewski
pokój nr 9, telefon 85 7305890

 

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

Tadeusz Wielanowski
pokój nr 7, telefon 85 7305878

 

Skarbnik Gminy

Teresa Falkowska
pokój nr 2, telefon 85 7305884

 

Sekretariat Urzędu Gminy Wyszki

Honorata Zdrojkowska
pokój nr 8, telefon 85 7305890

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 15 - telefon 85 7305874
   Kierownik Referatu - Tymosiak Kazimierz
   Gospodarka mieniem - Marzena Sielewończuk
   Inwestycje - Małgorzata Sawoniuk

pokój nr 16 - telefon 85 7305872
  Inwestycje - Edyta Tararuj
  Działalność gosp., zezwolenia, ew. nieruchomości - Anna Miłkowska
  Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, gosp. odpadami  - Martyna Kalinowska

 

Referat Organizacyjny

pokój nr 10, telefon 85 7305879
  Kadry, Oświata - Agnieszka Piotrowska
  Rada Gminy, Promocja  - Magdalena Karpiesiuk

pokój nr 14, telefon 85 7305883
   Ewidencja ludności i dowody osobiste - Zdzisława Jabłońska, Andrzej Niewiński
   Sprawy obronne i obrona cywilna - Andrzej Niewiński

 

Referat Finansowy

pokój nr 1, telefon 85 7305870
   Księgowość podatkowa  - Barbara Borowska, Irena Murawska
   Księgowość budżetowa – Danuta Bolesta

pokój nr 3, telefon 85 7305871
   Zastępca Skarbnika Gminy – Marzena Bogusz
   Księgowość budżetowa – Teresa Falkowska, Małgorzata Młodzianowska, Anna Niewińska

pokój nr 4, telefon 85 7305873
   Księgowość budżetowa – Alicja Falkowska
   Płace – Teresa Sadowska

 

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 14, telefon 85 7305883
   Kierownik USC - Zdzisława Jabłońska
   Z-ca Kierownika USC - Andrzej Niewiński

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-132 Wyszki
ul. Szkolna 17

tel. 85 5556815