17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2
woj. podlaskie

e-mail: ug_wyszki@post.pl
tel. 85 7305890
fax 85 7305899

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
 14 80630001 0040 0400 0170 0006

Urząd Gminy Wyszki

Wójt Gminy

Mariusz Korzeniewski
pokój nr 9, telefon 85 7305890

 

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

Tadeusz Wielanowski
pokój nr 7, telefon 85 6869147

 

Skarbnik Gminy

Teresa Falkowska
pokój nr 2, telefon 85 6869152

 

Kancelaria Urzędu Gminy Wyszki

Honorata Zdrojkowska
pokój nr 8, telefon 85 7305890

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 15 - telefon 85 6869145
   Gospodarka mieniem - Marzena Sielewończuk
   Inwestycje i zamówienia publiczne - Małgorzata Sawoniuk

pokój nr 16 - telefon 85 6869146
  Kierownik Referatu - Leszek Jaroszuk
  Działalność gosp., zezwolenia, ew. nieruchomości - Anna Miłkowska
  Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, gosp. odpadami  - Martyna Kalinowska

 

Referat Organizacyjny

pokój nr 1, telefon 85 6869151
  Archiwum - Monika Baranowska

pokój nr 12, telefon 85 6869142
  Kadry - Agnieszka Piotrowska
  Rada Gminy, Promocja, Oświata  - Magdalena Karpiesiuk

pokój nr 14, telefon 85 6869144
   Ewidencja ludności i dowody osobiste - Agnieszka Falkowska, Andrzej Niewiński
   Sprawy obronne i obrona cywilna - Andrzej Niewiński

 

Referat Finansowy

pokój nr 1, telefon 85 6869151
   Księgowość podatkowa  -  Monika Baranowska, Sylwia Piotrowska 

pokój nr 3, telefon 85 6869153
   Zastępca Skarbnika Gminy – Marzena Bogusz
   Księgowość budżetowa – Małgorzata Młodzianowska, Anna Niewińska, Justyna Bogusz

pokój nr 4, telefon 85 6869154
   Księgowość budżetowa – Alicja Falkowska
   Płace – Teresa Sadowska

pokój nr 5, telefon 85 6869155
   Księgowość budżetowa – Danuta Bolesta

 

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 14, telefon 85 6869144
   Kierownik USC - Agnieszka Falkowska
   Z-ca Kierownika USC - Andrzej Niewiński

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-132 Wyszki
ul. Szkolna 17
tel. 85 5556815