Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 29 lutego 2010 r.,
 • w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ten ustala się zaś jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu rocznego limitu nie uwzględnia się:

 • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Rada Ministrów została natomiast upoważniona do określania, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny. Rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2009 r. ustaliła ona na 2010 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.

 

Deklaracja na podatek rolny

Formularz przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych,
 • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:art. 3, ust. 1, art. 6a, ust. 8, pkt. 1 i 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431)

Opłaty:brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska

 

Deklaracja na podatek leśny

Formularz przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych,
 • spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

Należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje należy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego, jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podstawa prawna: art. 2, ust. 1, art. 6, ust. 5, pkt. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 – Podinspektor Barbara Borowska

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz przeznaczony jest dla:

 1. osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych,
 4. spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich częsci albo obiaktów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 

Termin składania:

Należy składać w termnie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporzadzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstal po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklaracje nalezy odpowiednio skorygować w trakcie roku podatkowego w razie zaistnienia zdarzenia mającego wplyw na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Podstawa prawna: art. 3, ust. 1, art. 6, ust. 9, pkt. 1 i 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późń. zm.)

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: pokój Nr 1 - Podisnpektor Barbara Borowska