Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfOgłoszenie_1.pdf

Wyszki 02 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 3/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310, REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 3. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 4. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

Zakres prac remontowych będzie obejmował:

        izolację poziomą ścian zewnętrznych,

        ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,

        sklejenie rys i spękań,

        wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,

        malowanie elewacji,

        wymiana opaski wokół kościoła,

        wykonanie koszy przy rynnach

        uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 1. Warunki wykonania prac:
 2. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 3. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 5. Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 6. Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 30.09.2024 r.  

 1. 6.Warunki udziału w postępowaniu:
 2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 5. Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 6. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania - powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 7. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 8. Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 9. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 1. Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

a)    Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).

b)   Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.

c)    Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

 1. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 2. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 2. Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 3. Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 4. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna - Rodo

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – docformularz_ofertowy_3.doc

Wyszki 02 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310, REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 3. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 4. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

Zakres prac remontowych będzie obejmował:

        izolację poziomą ścian zewnętrznych,

        ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,

        sklejenie rys i spękań,

        wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,

        malowanie elewacji,

        wymiana opaski wokół kościoła,

        wykonanie koszy przy rynnach

        uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 1. Warunki wykonania prac:
 2. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 3. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 5. Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 6. Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 30.09.2024 r.  

 1. 6.Warunki udziału w postępowaniu:
 2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 5. Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 6. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania - powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 7. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 8. Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 9. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 1. Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

a)    Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).

b)   Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.

c)    Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

 1. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 2. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 2. Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 3. Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 4. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna - RODO

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – docformularz_ofertowy_2.doc

Wyszki 02 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310, REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 3. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 4. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

Zakres prac remontowych będzie obejmował:

        izolację poziomą ścian zewnętrznych,

        ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,

        sklejenie rys i spękań,

        wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,

        malowanie elewacji,

        wymiana opaski wokół kościoła,

        wykonanie koszy przy rynnach

        uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 1. Warunki wykonania prac:
 2. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 3. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 5. Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 6. Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 31.03.2025 r.  

 1. 6.Warunki udziału w postępowaniu:
 2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 3. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 5. Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 6. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania - powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 7. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 8. Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 9. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

ul. Brańska 2, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 1. Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

a)    Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).

b)   Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.

c)    Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

 1. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 2. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 2. Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 3. Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 4. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna - RODO

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – docformularz_ofertowy_1.doc

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfOgłosz._zamiar.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

pdfOgłoszenie_o_zamiarze_2021.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Wyszki na 2020 rok

Treść w załączeniu  

pdfPlan_postępowań_na_2020__r.pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

pdfogłoszenie.pdf

Podkategorie