29 listopada 2023 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wystąpił Mariusz Grabowski z przedsiębiorstwa GRABO BUDOWNICZY z Bielska Podlaskiego posiadający zezwolenie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wyszki, który przedstawił zasady odbioru nieczystości od mieszkańców.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 2. wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników.
 8. tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 11. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId41526d6a55

15 listopada 2023 r. Wójt Mariusz Korzeniewski przekazał na własność laptopy rodzicom uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Przekazanie laptopa następuje po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

Szczegóły projektu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Podstawa prawna programu: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId7226e2df60

Uroczystość z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. proboszcza Edwarda Sitnika w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

Po Mszy Św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali krótką „lekcję historii” na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie wszyscy obecni na uroczystości udali się pod Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej. Tam wspólnie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono kwiaty.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProIdf7337ba3cc

pl

W dniu 31 października 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowy w spawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadania pn. „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Topczewie” oraz „Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego w Pulszach”. Łączna kwota przeznaczona przez Gminę na dotacje wynosi ok dwóch milionów złotych. Środki na inwestycje Gmina Wyszki pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz funduszy gminnych.

W ramach udzielonej dotacji ksiądz proboszcz Edward Sitnik zaplanował przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych w zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Pulszach pw. Przemienienia Pańskiego polegające na renowacji powierzchni wewnętrznych kaplicy oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

Natomiast ksiądz proboszcz Zbigniew Bolewski w ramach udzielonej dotacji planuje przeprowadzić remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie . Inwestycja będzie dotyczyła głownie prac remontowych na zewnątrz budynku tj. izolacji, tynkowania, malowania itp.

Obie inwestycje mają duże znaczenie dla Gminy i jej mieszkańców. Znacząco poprawią stan gminnych zabytków w sposób wizualny oraz poprawią bezpieczeństwo użytkowania obiektów sakralnych.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId720de3dbd2

stroje

W dniu 13.10.2023 r. zakończono realizację zadania pn. Wyposażenie Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego pełniącego funkcje edukacyjne, rozrywkowe, społeczno- kulturalne” wraz zestawieniem rzeczowo – finansowym, współfinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Realizacja projektu odbyła się na wniosek mieszkańców sołectwa Niewino Borowe. Koszt całego przedsięwzięcia to 57 876,74 zł, z czego dofinansowanie wynosi 28 905 zł a wkład własny to 28 971,74 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację, szafy ekspozycyjne, namioty/pawilony oraz stoły bankietowo- koktajlowe, głośnik przenośnego, maszynkę tnąco- wytłaczającą A4 z akcesoriami, a także zakupiono drobny sprzęt AGD.

Realizacja projektu wpłynęła na wyrównanie szans edukacyjnych co jest niezwykle istotne w rozwoju człowieka. Budowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej. Młodzież chętniej będzie rozwijała swoje pasje i zainteresowania. Współpracy dzieci i młodzieży z seniorami wykształca w nich postawy współdziałania z innymi osobami a szczególnie starszymi, pomaga odnaleźć się w rożnych sytuacjach życiowych. Ponadto, projekt przyczynia się do podniesienia jakości realizowanych zadań. Stworzenie komfortowych warunków do pracy jest podstawą sukcesu. Należy również wziąć pod uwagę wysoką klasę jakości sprzętów, które zakupiono w ramach realizacji zadania. Dzięki temu powstała możliwość organizacji większej liczby pokazów, szkoleń, spotkań na których będą wymieniane doświadczenia i wiedza specjalistów i zaproszonych gości. Materializacja projektu stała się motorem napędowym do prowadzenia dalszych działań, zachętą do samorealizacji oraz pogłębiania integracji, zarówno społeczności lokalnej jak i ponadregionalnej, zacieśniania więzi pomiędzy wsią a miastem i niwelowania różnic oraz stereotypów krążących w społeczeństwie. Wykonanie zadania ma też na celu zwrócenie uwagi na wartości tradycji, kultury, rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

Efektem realizacji projektu jest inwestycja w kapitał ludzki, podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Zapewnienie każdemu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi. Stworzenie komfortowych warunków do pracy, zakup odpowiedniego sprzętu oraz mebli do ekspozycji wykonanych prac to wynik zrealizowanego projektu, dzięki któremu podniosą się standardy pracy i dadzą możliwość organizacji nowych kół zainteresowań. Lokata w rozwój potencjału społeczności zaprocentuje w przyszłości rozkwitem obszaru gminy w wymiarze gospodarczym i społecznym. Różnice pomiędzy wsią a miastem zostaną w pewnym stopniu zniwelowane. Zdobyte umiejętności i zostaną wykorzystane podczas uczestnictwa w konkursach, imprezach, pokazach.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId25168943b7

W załączeniu rozkład jazdy autobusów w ramach zorganizowanego dla wyborców bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 15 października 2023 r.

pdfTransport_w_dniu_wyborów.pdf

 28 września 2023 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach Pan Marek Jarosz przedstawił informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 2. wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki.
 3. podjęcia uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Wyszki.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 7. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
 10. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId0c56769c2e

 

Termin składania ankiet zostaje przedłużony do dnia 27 października 2023 do godz. 15:30

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wyszki zaprasza do złożenia ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE - ankieta dotyczy osób korzystających z odnawialnych źródeł energii . Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie parametrów niezbędnych do złożenia wniosku w ramach Działania 2.4 Energia odnawialna– Projekty grantowe.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub na adres poczty elektronicznej:

e-mail: ug_wyszki@post.pl

W terminie do 6 października 2023 roku

docxAnkieta_magazyny_energii.docx

20 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.

W uroczystości udział wzięli:

Mieczysław Kazimierz Baszko – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS,

Jacek Chańko - menedżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo podlaskie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się między innymi współpracą z samorządami w zakresie realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Jan Zaleski – prezes Klubu Sportowego Podlasie Białystok, były zawodnik i trener w tym klubie, a także współtwórca Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku,

Zofia Oksiuta- Przewodnicząca Rady, dyrektorzy szkół oraz dumni rodzice i stypendyści.

Galę prowadzili Tadeusz Wielanowski oraz Agnieszka Piotrowska, którzy dokonali prezentacji uczniów – stypendystów.

W roku szkolnym 2022/2023 nagrodzonych zostało 22 uczniów i wszyscy otrzymali stypendia za osiągnięcia sportowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Lena Seliwanów –uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w biegach przełajowych na dystansie 600 m oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego LZS w biegach przełajowych na dystansie 600m;

Julia Boguszewska – uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie- zajęła II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych na 600 m;

Aurelia Maksymiuk uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła III miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych, VII miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego IMS w Lidze LA – bieg na 1000m, VI miejsce IMS Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych;

Victoria Doroszczuk - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Julia Ejsymont - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie- zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Paulina Korzeniewska - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Lena Wądołowska - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Nikola Kaniewska - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Amelia Zapisek - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Dominika Olendzka - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Aleksandra Seliwanów - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Julia Wińska - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz brała udział w Mistrzostwach Polski „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując 7 miejsce;

Tomasz Pruszyński uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie -zajął V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych – 2000m oraz II miejsca drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”;

Miłosz Malowaniec - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął VI miejsca w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych – 2000m oraz II miejsca w drużynie w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

Kondrad Radulski - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął VIII miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych - 2000m oraz II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

Eryk Zawadzki - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął IV miejsce który w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych na 1000 m;

Jakub Górski - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych na 600 m;

Blanka Maksymiuk - uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajęła VI miejsce na Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych;

Rafał Kuryś – uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”;

Łuczaj Szymon - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”;

Damian Sawoniuk - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”;

Kiril Chukhonkin - uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego LZS „Piłkarska Kadra Czeka”.

Wszystkim uczniom wręczono dyplomy i drobne upominki, zaś ich rodzicom listy gratulacyjne.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId32fa4c0d6f

 10 września 2023 r. obchodziliśmy 84 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość rozpoczęli Wójt Gminy Brański  Andrzej Jankowski oraz Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski witając przybyłych gości oraz okolicznych mieszkańców.  Następnie ks. Zbigniew Bolewski - Proboszcz Parafii Topczewo sprawował Eucharystię w intencji poległych i pomordowanych. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia organizatorów i zaproszonych gości oraz Apel Poległych.  Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze, oddając hołd poległym.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId7525e468f6