Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 7 maja 2024 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska i zastępca Pan Tadeusz Wielanowski wręczyli zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady został  Pan Marcin Lasota, a  Wiceprzewodniczącymi  Pani Barbara Berg i Jerzy Kalinowski.

W skład Rady Gminy Wyszki wchodzą:

Berg Barbara

Falkowska Maria Marta

Falkowska Renata

Falkowski Eugeniusz

Górski Roman

Kalinowski Jerzy

Kłoczko Aleksander

Krasowski Piotr Antoni

Krysiuk Waldemar

Lasota Marcin

Miluski Sylwester

Niewiński Radosław

Oksimowicz Ewa Krystyna

Sacharzewski Sławomir Jan

Wiktoruk Stanisław

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProIdd41d62162a

30 kwietnia 2024 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 2. udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 6. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Lucyna Oksiuta podziękowała Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczyła radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2018-2024.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId8f914de876

24 kwietnia 2024r. do Urzędu Gminy Wyszki przybyli uczniowie  klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach pod opieką nauczycieli. Uczniowie zostali przyjęci przez Wójta Mariusza Korzeniewskiego,  Sekretarza Tadeusza Wielanowsiego, Skarbnik Teresę Falkowską oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marzannę Olszewską. Wójt wraz z Sekretarzem oprowadzili uczniów po budynku Urzędu. Dzieci zobaczyły, jak wygląda praca w urzędzie oraz jakie sprawy można załatwić w poszczególnych referatach. Na zakończenie spotkania dzieci zastały poczęstowane słodyczami oraz otrzymały drobne upominki.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId85346610b5

WÓJT GMNINY WYSZKI

Zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

MŁODZIEŻ/DZIECI Z RODZICAMI/ SENIORÓW/ SOŁTYSÓW/ RADNYCH/ SAMORZĄDOWCÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW/ ORAGANIUZACJE POZARZĄDOWE

na

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE

REALIZACJI ZADANIA URZĄDZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZYLEGŁYCH DO RZEKI NAREW NA OBSZARZE GMINY WYSZKI

W RAMACH PROJEKTU „PISA – NAREW – SZLAK AKTYWNEJ TURYSTYKI WODNEJ”

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,

Działanie 5.1 Zrównoważona Turystyka

Potrzeba realizacji zadania wynika bezpośrednio z celów rozwoju Gminy Wyszki zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Wyszki. Prowadzone badania wykazały, iż istnieje potrzeba zwiększania atrakcyjności oraz rozwoju turystyki na terenie gminy. Jednym z głównych celów strategicznych rozwoju Gminy Wyszki jest Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy oraz rozwój innowacyjnej gospodarki przy zachowaniu walorów przyrodniczych. Należy poczynić wszelkie możliwe starania w tym kierunku. Dzięki realizacji projektu zagospodarowana zostanie nieruchomość w chwili obecnej zdegradowana, wymagająca rewitalizacji. Stworzy to jednocześnie filar do dalszej rozbudowy sfery turystycznej, gastronomicznej, noclegowej itd.

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z realizacją ścieżki turystycznej, dojścia do miejsca wypoczynkowego, wydzielonych miejsc wypoczynku, wzdłuż brzegu Narwi, miejsca do sleep’ingu kajaków z możliwością wodowania łódek i tarasu wraz z pomostem obserwacyjnym. Zagospodarowanie terenu obejmowało będzie budowę dużej wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej, miejsca na ognisko, grill, małych wiat tzw: „ ławostołów”, niewielkiego wydzielonego placu pod pole namiotowe z własnym miejscem na ognisko, utwardzonych miejsc postojowych

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania korzyści społeczno- gospodarczych, tj. :

- stworzenie miejsca przyjaznego społeczności, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

- wzrost integracji społecznej, aktywnego spędzania czasu wolnego

- rozwój przedsiębiorczości, wzrost dochodów lokalnych i regionalnych firm

- stworzenie fundamentu do budowy bazy turystycznej,

-zmniejszenie zjawiska migracji mieszkańców (wzrost usług społecznych i oferty kulturalnej, co wstrzyma odpływ mieszkańców).

W załączeniu prezentujemy mapę orientacyjną zagospodarowania terenu. Prosimy jednocześnie o wypowiedzenie propozycji, opinii i uwagi, które można wnosić w następujący sposób:

 1. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres ug_wyszki@post.pl
 2. W formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wyszki, sekretariat, w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłanie pocztą.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do 24 maja 2024 r.

pdf01_Mapa_orientacyjna.pdf

odnowa wsi logo

Gmina Wyszki pozyskała środki finansowe na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maleszach służąca użyteczności publicznej, współfinansowanego
z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Dnia 28 marca 2024 r. w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Teresy Falkowskiej. Koszt przedsięwzięcia to 98 167,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 000 zł a wkład własny to 68 167,00 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje modernizację budynku, w tym: pokrycie dachu wraz z obróbkami, wykonanie elewacji, wymiana okien, remont wnętrza (szpachlowanie, malowanie, gres) oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Obecnie świetlica wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie budynku zabezpieczą go przed niszczeniem oraz poprawią walory estetyczne. Należy wymienić także instalację elektryczną i hydrauliczną. Całość remontu domknie odświeżenie ścian oraz położenie płytek. Tak zrealizowany projekt umożliwi bezpieczne użytkowanie świetlicy i będzie podstawą do dalszego działania dla społeczności gminnej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla lokalnej społeczności, pomoże zachęcić ją do działania i podejmowania inicjatyw społecznych. Stworzy komfortowe warunki do spotkań, pracy a w efekcie do rozwoju pasji i zainteresowań. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii poprawi się jakość i poziom życia mieszkańców.

Link: https://podlaskie.eu/region/blisko-25-mln-zl-na-program-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego-kreatywna-wies.html

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId1ad5ea33c7

27 marca 2024 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 6. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Na sesji podziękowano lekarzom z terenu Gminy Wyszki za promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId8ae7dd3df8

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowo otwartej wirtualnej strzelnicy, która znajduje się w budynku Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach,
ul. Piórkowska 30.

Strzelnica jest nieodpłatnie ogólnodostępna dla uczniów szkół podstawowych, mieszkańców gminy i powiatu a także uczniów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, przedstawicieli służb mundurowych, funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych po uprzednim zawarciu w tym zakresie porozumienia.

Możliwość skorzystania ze strzelnicy istnieje po wcześniejszym podpisaniu porozumienia. Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą.

Strzelnica jest multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, działającym w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującym laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe emitujące niewidzialną wiązkę światła. Przeznaczona do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

-        bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

-        celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych
i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

-        ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

-        prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach,
w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

-        wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; z możliwością stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności.

 13 lutego 2024 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.
 4. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
 5. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki.
 6. uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy.
 7. tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 10. zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId30b11e5d6e

 Podczas Spotkania Noworocznego Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił podsumowanie mijającej kadencji, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, działalność kulturalną, finanse gminy, pozyskane środki oraz zamierzenia na przyszłe lata. Do najważniejszych inwestycji należały:

- rozbudowa budynku OSP w Zalesiu,

- modernizacja budynku OSP w Godziebach,

- budowa dróg gminnych w Moskwinie, Koćmierach, Nowych Bagińskich, Kalinówce, Zakrzewie, Ignatkach, Łapciach, Niewinie Borowym, Niewinie Leśnym i Mulawiczach

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie

- montaż OZE na obiektach gminnych

- granty OZE dla mieszkańców

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszkach

- zakup maszyn do utrzymania dróg

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie o salę gimnastyczną oraz budowa nowej kotłowni

- modernizacja oświetlenia ulicznego

- oświetlenie obiektów sakralnych

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Topczewie

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strabli oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach Dużych

- budowa budynku aktywności lokalnej w Niewinie Borowym

- zakup samochodów strażackich dla OSP Wyszki, Topczewo i Niewino Borowe

- rewitalizacja przestrzeni w Strabli

- remont kościoła w Topczewie i kaplicy w Pulszach

- zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w GCBK w Wyszkach

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie/aktualnosci.html#sigProId7e61922105