W dniu 13 lipca 2023r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski wręczył nagrody uczniom klas ósmych, którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty w swoich szkołach.

Nagrody otrzymali uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Wyszki:

  1. Antonina Wyszyńska – Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli
  2. Zuzanna Pasińska – Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Falkowskiego w Topczewie
  3. Oliwia Sianko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Gratulujemy uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

W ramach prowadzenia punktu konsultacyjno– informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zorganizowano spotkania plenerowe w dniu 21 maja 2023 r. w Wyszkach, w dniu 18 czerwca 2023 r. w Strabli, w dniu 2 lipca w Topczewie. Konsultacje miały na celu udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie. Rozmowy zostały wsparte materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. W rozmowach wzięło udział łącznie 48 osób. Zorganizowano konkursy dla potencjalnych beneficjentów oraz wylosowano nagrody. Najmłodsi uczestnicy programu również wzięli udział w konkursach za co zostali nagrodzeni.

Zachęcamy do korzystania z konsultacji w Gminnym punkcie konsultacyjno– informacyjnym. Udzielane są tu wszelkie informacje na temat Programu „Czyste Powietrze”, wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

     Jednostki OSP w Mulawiczach, Niewinie Borowym, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach otrzymały nowe wyposażenie. Zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych był możliwy dzięki pozyskanej przez Gminę Wyszki z budżetu Województwa Podlaskiego dotacji w wysokości 20 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono m.in. dwa komplety aparatów powietrznych, ubranie ochronne, latarki oraz rozdzielacz o łącznej wartości 22 595,00 zł. Przekazane jednostkom wyposażenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych oraz usprawni ich prowadzenie.

Gmina Wyszki po raz kolejny uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. Wyposażenie Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego pełniącego funkcje edukacyjne, rozrywkowe, społeczno- kulturalne, współfinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Dnia 8 maja 2023 r. w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez wicemarszałków: Sebastiana Łukaszewicza i Marka Olbryś oraz Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego - Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Teresy Falkowskiej. Koszt przedsięwzięcia to 57 810 zł, z czego dofinansowanie wynosi 28 905 zł a wkład własny to 28 905 zł. W ramach realizacji zadania założono zakup i montaż klimatyzacji, szaf ekspozycyjnych, namiotów/pawilonów oraz stołów bankietowo- koktajlowych, głośnika przenośnego, maszynki tnąco- wytłaczającej A4, a także zakup drobnego sprzętu AGD. Realizacja projektu stanie się zachętą do prowadzenia dotychczas podejmowanych działań oraz inicjatyw, samorealizacji jak również pogłębiania integracji, zarówno społeczności lokalnej jak i ponadregionalnej, zacieśniania więzi wśród społeczeństwa. Materializacja zadania ma też na celu zwrócenie uwagi na wartości tradycji, kultury, rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

Efektem realizacji projektu będzie inwestycja w kapitał ludzki, podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Zapewnienie każdemu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Lokata w rozwój potencjału społeczności zaprocentuje w przyszłości rozkwitem obszaru gminy w wymiarze gospodarczym i społecznym. Różnice pomiędzy wsią a miastem zostaną
w pewnym stopniu zniwelowane. Zdobyte umiejętności i zostaną wykorzystane podczas uczestnictwa w konkursach, imprezach, pokazach.

 

 

Bez nazwy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wyszki na spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze" z doradcą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  Spotkanie odbędzie się w dniu 07.07.2023 r o godz. 10:00 w soli konferencyjnej Urzędu Gmny Wyszki.

28 czerwca 2023 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym, Raport o stanie Gminy Wyszki za 2022 rok oraz omówił wykonanie budżetu za 2022 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Radni udzielili Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.

- trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach.

- zmian w  uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

- uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027.

- zmian w uchwle w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

 

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie wypłacała świadczenie  byłym sołtysom, którzy:

  1. ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
    o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wyszki na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Wyszki, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie stwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

pdfwniosek_o_zaświadczenie_w_sprawie_dodatku_dla_sołtysa.pdf

pdfOświadczenie_o_niekaralności.pdf

Więcej informacjina stronie https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

       Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie wzięli udział w przedsięwzięciu „Poznajemy Podlaskie”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki uzyskaniu dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wsparcie podlaskiej branży turystycznej, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych.

        Relacja uczniów z wycieczki:

       Dnia 21.06.2023 w godzinach porannych udaliśmy się na wycieczkę, aby poznać najciekawsze zakątki Podlasia. Rozpoczęliśmy od rejsu statkiem z Augustowa do Studzienicznej. Płynęliśmy rzeką Nettą przez jezioro Necko. Pokonaliśmy najkrótszą żeglowną rzekę Klonownicę. Wpłynęliśmy na jezioro Białe i śluzowaliśmy w Przewięzi. Jeziorem Studzienicznym dopłynęliśmy do sanktuarium maryjnego na wodzie – Matki Bożej Studzienicznej. Po pobycie na wyspie udaliśmy się autokarem do stacji Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym nad jeziorem Wigry. Ponad stuletnią Wigierską Kolejką Wąskotorową udaliśmy się do miejscowości Płociczno, gdzie zjedliśmy obiad. Następnie wyruszyliśmy do Wigier, aby zwiedzić stary Pokamedulski Klasztor na półwyspie. Zobaczyliśmy eremy, zeszliśmy do katakumb . Poznaliśmy historię zakonu kamedułów i obejrzeliśmy pomieszczenia, w których przebywał Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1999 roku. Zainteresowały nas cele pustelników, ówczesnych mieszkańców klasztoru. Kolejnym punktem było pogranicze polsko- białoruskie, na którym mieszkają Polscy Tatarzy. W Kruszynianach spotkaliśmy się z przewodnikiem, który opowiedział nam o zwyczajach i tradycjach Tatarów. Byliśmy w meczecie i odwiedziliśmy Mizar. Ostatnim punktem był Poczopek i spacer po Silvarium, ogrodzie leśnym w Nadleśnictwie Krynki. Rozpoznawaliśmy zioła i ptaki tam żyjące. Zmęczeni, ale pełni wrażeń w godzinach wieczornych udaliśmy się w drogę powrotną. Wyjazd ten przybliżył nam nieznane dotąd, a urokliwe i warte obejrzenia miejsca na Podlasiu.

Wspaniali artyści, dobra pogoda oraz przybyli goście sprawili, że festyn rodzinny „Witajcie wakacje” w Strabli możemy zaliczyć do bardzo udanych. Przybyłych gości powitał wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski wraz z dyrektorem GCBK Panem Markiem Jaroszem oraz Panią Zofią Oksiutą- przewodniczącą Rady Gminy Wyszki. Podziękowano sponsorom festynu:Tartakowi Dębiccy oraz Tartakowi Drewcar a następnie swoją prelekcję o bezpieczeństwie wygłosił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego- Pan Leszek Krawiec. Wystąpiły dzieci ze SP w Strabli ze swoim koncertem muzycznym, zespół z GCBK Wyszki -„Wiśniowy Sad” oraz grupa teatralna GCBK „Humorek” z przedstawieniem o rodzinie. Zagrała „Kapela pod Wezwaniem”, następnie mogliśmy podziwiać występ zespołu „Kolej na Łapianki”. Po nich na scenę wkroczył Artur Szczepan Leszczyński z „Folk Trio” a wisienką na torcie był występ gwiazdy wieczoru Jorrgusa!

KGW „ Strabella- Moja Mała Ojczyzna” podczas festynu „ Witajcie wakacje" w Strabli w ramach projektu „ Natura od Kuchni”, promującego Lasy Państwowe „ Cudze chwalicie, swego nie dostrzegacie, naturę z lasu codziennie spożywacie”, serwowało lokalnej społeczności oraz wszystkim uczestnikom spotkania dania pochodzenia leśnego. Na tę okoliczność wyeksponowano stoisko z potrawami i wyrobami cukierniczymi oraz ulotkami, plakatami promującymi Lasy Państwowe. Na stole znalazły się takie dania jak: 1. Bigos z dziczyzny z suszonymi grzybami i jałowcem.2)pasztet z zająca 3) borowiki ze śmietaną 4)krokiety z kurkami 5) pierogi z jagodami 6) ciasta i desery z jagodami i malinami. W trakcie degustacji został ogłoszony konkurs na najlepszą potrawę. Dania rozchodziły się jak świeże bułeczki. Zainteresowanie było ogromne. Z pośród 97 osób degustujących wygrał bigos z dziczyzny. W drodze losowania nagrodzono zwycięzców drzewkami iglastymi. „Bezpieczeństwo Ważna Sprawa” to realizacja projektu zleconego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. W ramach tego konkursu odbyły się prelekcje przeprowadzone przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego z KPP z Bielska Podlaskiego dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie przeprowadzono Quiz w tym zakresie. Zarówno dzieci jak i dorośli biorący udział w konkursie nagrodzono kamizelkami odblaskowymi. Społeczność biorąca udział w spotkaniu-festynie miała okazję skosztować różnorodnych wypieków cukierniczych przygotowanych przez Panie z KGW ze Strabli. Kolejną atrakcją jaką przygotowało koło gospodyń była „ Dobra wata na początek lata”. To zadanie publiczne Urzędu Gminy Wyszki, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Dziękujemy Paniom z KGW „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” ze Strabli za ogrom pracy i trud jaki włożyły w realizację wyżej wymienionych zadań- na rzecz naszej małej ojczyzny…

 
 
Tekst i zdjęcia Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Wyszkach oraz KGW "Strabella- moja Mała Ojczyzna" ze Strabli

W dniu 13 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Strabla” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % wartości Inwestycji.

W ramach inwestycji zaplanowano rewitalizację budynku użyteczności publicznej po byłym Ośrodku Zdrowia w Strabli przy ul. Przekątnej nr 10, rewitalizacja placu zabaw i rekreacji przy budynku Szkoły w miejscowości Strabla przebudowę drogi gminnej ul. Wesoła oraz ul. Przekątna w miejscowości Strabla. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy DOM-BUD Janusz Dworakowski, Barwikowska 7, 18-100 Łapy. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 062 000,00 z czego dofinansowanie wyniosi 960 915,48 zł a wkład własny Gminy to 101 084,52 zł.