KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania:

Zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych, kultury w tym bibliotek publiczno-szkonych i innych placówek upowszechniania kultury , kultury fizycznej i turystyki oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, stołówek przyszkolnych, świetlic wiejskich, utrzymywaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej, pomocy społecznej.

Skład komisji:

1. Lasota Marcin - przewodniczący komisji
2.Angielczyk Magdalena - wiceprzewodnicząca
3. Niewińska Elżbieta - czlonek
4. Sygocka Irena - członek
5. Konopka Edward Zenon - członek
6. Krasowski Arkadiusz - członek

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI.

Zadania:

Działania komisji dotyczą: funkcjonowania wodociągów i zaopatrzenia wsi w wodę, sprzedaży i dzierżawy gruntów ornych, leśnictwa i zagospodarowania zasobami leśnymi, działalności gospodarczej, planowania przestrzennego i gospodarczego, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, gospodarki terenami ochrony środowiska przyrody i gospodarki wodnej, utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów, lokalnego transportu zbiorowego, cmentarzy komunalnych.

Skład komisji:

1. Wasilewski Rafał - przewodniczący komisji
2. Falkowski Tadeusz - wiceprzewodniczący
3. Angielczyk Magdalena - członek
4. Lasota Marcin - członek
5. Konopka Edward Zenon - członek

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Zadania:

Działania komisji dotyczą: budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych dotacji do gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń, tworzenia, likwidacjii i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych, tworzenia i przystąpienia do spółek oraz zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.

Skład komisji:

1. Radkiewicz Wojciech - przewodniczący komisji
2. Niewiński Andrzej - wiceprzewodniczący
3. Mieszczyńska Elżbieta - członek
4. Kuczyński Marek - członek
5. Zabrocki Stanisław - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Zadania:

Zajmuje się zaopiniowaniem i wykonaniem Budżetu Gminy i wystąpieniem lub nie o absolutorium Wójtowi z tego tytułu. kontrolą gospodarki finansowej i organizacji ZUK, kontrolą działalności szkół podstawowych, kontrolą funkcjonowania gminnych placówek kulturalnych, analizą wykonania budżetu, kontrolą realizacji inwestycji wykonywanych w ramach budżetu.

Skład komisji:

1. Niewińska Elżbieta – Przewodniczący komisji
2. Wiktoruk Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Niewiński Andrzej – Członek
4. Falkowski Eugeniusz – Członek
5. Radkiewicz Wojciech – Członek