KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zadania:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Skład komisji:

1. Falkowski Eugeniusz – Przewodniczący
2. Krysiuk Waldemar – Wiceprzewodniczący
3. Kruszewski Mariusz – Członek
4. Miluski Jacek –Członek
5. Wiktoruk Stanisław – Członek

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania:

Zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych, kultury w tym bibliotek publiczno-szkonych i innych placówek upowszechniania kultury , kultury fizycznej i turystyki oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, stołówek przyszkolnych, świetlic wiejskich, utrzymywaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej, pomocy społecznej.

Skład komisji:

1) Falkowska Renata - Przewodniczący
2) Krysiuk Waldemar - Wiceprzewodniczący
3) Lasota Marcin - członek
4) Niewiński Paweł - członek
5) Oksiuta Zofia Lucyna - członek

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI.

Zadania:

Działania komisji dotyczą: funkcjonowania wodociągów i zaopatrzenia wsi w wodę, sprzedaży i dzierżawy gruntów ornych, leśnictwa i zagospodarowania zasobami leśnymi, działalności gospodarczej, planowania przestrzennego i gospodarczego, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, gospodarki terenami ochrony środowiska przyrody i gospodarki wodnej, utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów, lokalnego transportu zbiorowego, cmentarzy komunalnych.

Skład komisji:

1. Niewiński Paweł - Przewodniczący
2. Dziemian Paweł - Wiceprzewodniczący
3. Krasowski Piotr Antoni - członek
4. Niewiński Radosław - członek
5. Wiktoruk Stanisław - członek

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Zadania:

Działania komisji dotyczą: budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych dotacji do gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń, tworzenia, likwidacjii i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych, tworzenia i przystąpienia do spółek oraz zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.

Skład komisji:

1. Wiktoruk Stanisław - Przewodniczący
2. Miluski Jacek - Wiceprzewodniczący
3. Krasowski Piotr Antoni - członek
4. Oksiuta Zofia Lucyna - członek
5. Falkowski Eugeniusz - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

Zadania:

Zajmuje się zaopiniowaniem i wykonaniem Budżetu Gminy i wystąpieniem lub nie o absolutorium Wójtowi z tego tytułu. kontrolą gospodarki finansowej i organizacji ZUK, kontrolą działalności szkół podstawowych, kontrolą funkcjonowania gminnych placówek kulturalnych, analizą wykonania budżetu, kontrolą realizacji inwestycji wykonywanych w ramach budżetu.

Skład komisji:

1. Miluski Sylwester – Przewodniczący
2. Falkowska Renata – Wiceprzewodniczący
3. Kalinowski Jerzy – Członek
4. Kłoczko Aleksander –Członek
5. Niewiński Paweł – Członek