Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy stawkami, która  wynosi:

1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych zero groszy) za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z przydomowym kompostowaniem, wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych zero groszy) za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki w okresach kwartalnych w terminie do:

  • 20 marca
  • 20 czerwca
  • 20 września
  • 20 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Wyszki. W przypadku informacji o numerze konta należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Wyszkach.

Uchwałę Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty jak również uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrac w zakładce PLIKI DO POBRANIA