Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy stawką, która dla  gospodarstw wynosi:
 1. dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 15,00 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 30,00 zł miesięcznie,
 3. dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 45,00 zł miesięcznie,
 4. dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 55,00 zł miesięcznie.
Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłat jest odpowiednio niższa i wynosi:
 1. dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 12,00 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 24,00 zł miesięcznie,
 3. dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 36,00 zł miesięcznie,
 4. dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 45,00 zł miesięcznie,
Jeszcze niższą opłatę uiścimy, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny dodatkowo w przydomowym kompostowaniem. W tym przypadku stawki opłaty wynosić będą:

 1. dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 9,00 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 18,00 zł miesięcznie,
 3. dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 27,00 zł miesięcznie,
 4. dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 32,00 zł miesięcznie.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkującą samodzielnie, bądź zespół osób razem mieszkających spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki w okresach kwartalnych w terminie do:

 • 20 marca
 • 20 czerwca
 • 20 września
 • 20 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Wyszki. W przypadku informacji o numerze konta należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Wyszkach.

Uchwałę Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty jak również uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrac w zakładce PLIKI DO POBRANIA