W związku z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz uchwały Rady Gminy Wyszki NR XXIV/304/22 z dnia 22 lutego 2022 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 849), Wójt Gminy Wyszki informuje że, od 1 kwietnia 2022 r. zmieniają się stawki opłat za odpady komunalne.

Stawka miesięczna za odpady selektywnie zebrane wynosi 31 zł za osobę. Dopuszcza się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Jeżeli, właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zastosowana podwyższona stawka w wysokości 62,00 zł za osobę zamieszkującą wydana w drodze decyzji administracyjnej.

Od 1 stycznia 2021 r został zmieniony numer indywidualny rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za odpady komunalne

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki w okresach kwartalnych w terminie do:

  • 20 marca
  • 20 czerwca
  • 20 września
  • 20 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Wyszki.