W związku z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz uchwały Rady Gminy Wyszki NR XV/196/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5256), Wójt Gminy Wyszki informuje że, od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się stawki opłat za odpady komunalne.

Stawka miesięczna za odpady selektywnie zebrane wynosi 25 zł za osobę. Dopuszcza się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Jeżeli, właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zastosowana podwyższona stawka w wysokości 50,00 zł za osobę zamieszkującą wydana w drodze decyzji administracyjnej.

Od 1 stycznia 2021 r będzie również zmieniony numer indywidualny rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za odpady komunalne ( nr rachunku w załączeniu )

TERMINY PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki w okresach kwartalnych w terminie do:

  • 20 marca
  • 20 czerwca
  • 20 września
  • 20 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Wyszki.