Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1. stypendium szkolne

2. zasiłek szkolny

 WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA

PRZEPISY PRAWA

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

UCHWAŁA RADY GMINY

UCHWAŁA NR XI/132/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki