kiermasz stroiki świąteczne2023 Ug wyszki

Rada Gminy Wyszki prowadzi nabór na ławników sądowych w kadencji 2024 – 2027.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Rada Gminy Wyszki powinna wybrać 1 ławnika dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych.

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz.  217 z późn. zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia: 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Dokumenty wymienione w pkt 6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).

Zgłoszenia należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki . Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 grudnia 2023 r. 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                             Zofia Lucyna Oksiuta

dockarta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.DOC

pdfkarta_zgłoszenia_na_ławnika.PDF

docxLista_osób_zgłaszających_kandydata_na_ławnika.docx

docxoświadczenie_dotyczące_wladzy_rodzicielskiej.docx

docxoświadczenie_ze_nie_toczy_się_postępowanie.docx

docxzapytanie_o_niekaralności.docx

docxRODO.docx

 

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie.Celem badań jest pozyskanie informacjio pogłowiu świń orazdrobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących wgospodarstwie rolnym.Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.
W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
 
Badanie budżetów gospodarstw domowych
 
Badanie aktywności ekonomicznej ludności
 
Badanie budżetu czasu ludności
 
Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
 
w gospodarstwach rolnych:
 
Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
 
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)
grudzień 2023

ferie zimowe z WOT a3DZSW terminy 2024 20231004 152357 0000

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok

tel. + 48 570 013 777

spotkanie

Plakat 1

 

 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludnościod 30 lat pozwala na monitorowanie zmianzachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.
Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl
 
W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach
domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Badanie budżetu czasu ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (6-15.11)
listopad

plakat konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz czwarty Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia  w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które po zarejestrowaniu się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ rozwiążą test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczący bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Test dostępny jest na stronie do 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00. Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, zostanie nagrodzonych 50 Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie: www.gov.pl/krus

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości: 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

 

Strabla ul. Pałacowa 1, 2, 3A, 2 Plebania, Ośw ,dz.478/3m              ul. Kościelna 3

2023-10-13

10:00

2023-10-13

14:00

4

06-1311

 

Strabla ul. Konopnickiej 64,70,61,42,62,44,48,66,58, 59,74,50,60,54,72,52,dz117, 0/1,dz1167

2023-10-13

12:00

2023-10-13

18:00

6

06-262

       

 Więcej informacji o wyłączeniach na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Podkategorie