W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku

pdfKonkurs_-_kultura_i_tradycja.pdf

 W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku  o zwołaniu  I sesji Rady Gminy Wyszki w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki.

 

pdfI_sesja_-_zawiadomienie-1.pdf

 

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie  wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Wyszki w dniu 23 czerwca 2024 r.

pdfzarządzenie_wyborów_sołtysów_i_rad_sołeckich.pdf

druki do pobrania docxdruki_na_wybory_sołtysów.docx

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XLIV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie ceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2023_rok-1.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok. pdfRaport_o_stanie_gminy_za_2023_rok.pdf
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wyszki za 2023 rok.
  1. głosy radnych;
  2. głosy mieszkańców.
  3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium:
  1. omówienie wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. odczytanioe uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyszkisprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu nbudżetu gminy za 2023 r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  4. odczytanie uchwały Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Zofia Lucyna Oksiuta

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

Mieszkańcy wylosowanych gospodarstw domowych w okresie od 2 do 17 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

kwiecien 2024

Przekazanie przydomowych oczyszczalni na własność Użytkownikom, wykonanych w ramach projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki

Szanowni Użytkownicy instalacji,

informujemy, że zakończył się okres trwałości projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszkiwspółfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

        Stosownie do treści § 3 ust. 2  umów z 2018 roku, zawartych ze wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych projektem „Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust.1, całość oczyszczalni przejdzie na własność Właściciela za cenę wniesionego wkładu własnego. Przeniesienie prawa własności jest obligatoryjne pod rygorem zwrotu kosztów budowy oczyszczalni.”

           W związku z powyższym, wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane oczyszczalnie z ww. projektu prosimy o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy w Wyszkach (pok. 16), celem podpisania umowy przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków na własność Właścicielowi. Umowy przekazania instalacji podpisywane będą od 02 kwietnia do 16 kwietnia 2024 roku.

         W sytuacji, kiedy obecny Właściciel lub któryś ze Współwłaścicieli nieruchomości nie jest w stanie osobiście stawić się w celu podpisania umowy, może pisemnie upoważnić inną Osobę do zawarcia tejże umowy. Przykładowy wzór upoważnienia dołącza się poniżej.

Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski

docxUpoważnienie.docx

dzien wolny 29 marca

Szanowni Państwo,                             

Województwo Podlaskie realizuje projekt strategiczny pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa FEPD.08.00 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEPD.08.01. Rozwój edukacji i kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. Celem programu stypendialnego jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Zatem wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

W założeniach projektu przewidziano cztery edycje naboru wniosków o przyznanie stypendium. Każda z edycji będzie obejmowała zamknięty rok szkolny, tj. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026. Osoba spełniająca wszystkie kryteria formalne i merytoryczne wymagane podczas naboru, zostanie objęty/-ta pomocą finansową zgodnie z warunkami wskazanymi każdorazowo w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w woj. podlaskim”.

Od 19 lutego 2024 r. rozpoczęła się pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych, które można składać do 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z założeniami projektu stypendia mogą otrzymać uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, klas I-IV liceów ogólnokształcących, prowadzących kształcenie ogólne w systemie dziennym, klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I-V liceów sztuk plastycznych, klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium zostały opublikowane na stronie www.podlaskie.eu w zakładce ,,Edukacja”. Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji podległym szkołom podstawowym i liceom ogólnokształcącym z województwa podlaskiego, licząc iż nie zabraknie w tym gronie stypendystów/ wychowanków z podległych Państwu placówek.

            Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 665 45 96, (85) 665 41 87 (85) oraz (85) 665 45 35 lub w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

plakat 1200x1200px1

Podkategorie